Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Klasa: 003-08/19-4/008

Ur.broj: 251-75-09-02-19-32

5. studenog 2019. godine

Na temelju članka 17. stavka 10. Pravilnika o nabavi roba, radova i/ili usluga do 200.000 odnosno 500.000, a na prijedlog Povjerenstva za pripremu i provedbu nabave od 5. studenog 2019. godine,

d o n o s i m

OBAVIJEST  O ODABIRU

I.

1. Podatci o Naručitelju:

Kineziološki fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Horvaćanski zavoj 15

10 000 Zagreb

2. Predmet nabave: usluge organizacije Međunarodne Konferencije o kineziologiji, Opatija 13.5.-17.5.2020.g.

3. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija: Certitudo partner, d.o.o., VI Podbrežje 24, Zagreb

4. Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude: Odabrana ponuda udovoljava svim traženim elementima iz dokumentacije za nadmetanje te je sukladno primijenjenom kriteriju odabira najpovoljnije ponude koju čini 100% cijena najviše rangirana ponuda u ukupno ponuđenom iznosu od 197.783,20 kuna (bez PDV-a), 230.000,00  kn (s PDV-om)

DEKAN

v.r.

Izv.prof.dr.sc. Tomislav Krističević

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje