Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Savjetnici dekana

Prema potrebi, dekan Fakulteta može za određena pitanja odnosno područja rada imenovati i posebne savjetnike. Za dekanova savjetnika može biti imenovana osoba u znanstvenonastavnom zvanju izvanrednog ili redovitog profesora. Djelokrug rada, kao i ostala prava i dužnosti dekanova savjetnika utvrđuju se odlukom o imenovanju. Mandat dekanova savjetnika prestaje s istekom vremena na koje je imenovan, a najkasnije istekom mandata dekana koji ga je imenovao.

  • prof. dr. sc. Branka Matković, savjetnica dekana za nastavu i studente
  • prof. dr. sc. Lana Ružić , savjetnica dekana za znanost
  • prof. dr. sc. Damir Knjaz, savjetnik dekana za poslovnu politiku i financije
  • izv. prof. dr. sc. Mario Baić, savjetnik dekana za osiguranje i unapređenje kvalitete
  • prof. dr. sc. Goran Sporiš, savjetnik dekana za međunarodnu suradnju
  • doc. dr. sc. Vlatko Vučetić, savjetnik dekana za stručne studije

 

Savjetnica dekana za nastavu i studente

prof. dr. sc. Branka Matković, savjetnica dekana za nastavu i studente
e-adresabranka.matkovic(at)kif.unizg.hr


Savjetnica dekana za znanost

prof. dr. sc. Lana Ružić, savjetnica dekana za znanost

e-adresa: lana.ruzic(at)kif.unizg.hr

 

Savjetnik dekana za poslovnu politiku i financije

prof. dr. sc. Damir Knjaz, savjetnik dekana za poslovnu politiku i financije
e-adresa: damir.knjaz(at)kif.unizg.hr
 

Savjetnik dekana za osiguranje i unapređenje kvalitete

izv. prof. dr. sc. Mario Baić, savjetnik dekana za osiguranje i unapređenje kvalitete
e-adresa: mario.baic(at)kif.unizg.hr 

 

Savjetnik dekana za međunarodnu suradnju

prof. dr. sc. Goran Sporiš, savjetnik dekana za međunarodnu suradnju

e-adresa: goran.sporis(at)kif.unizg.hr

 

Savjetnik dekana za stručne studije

doc. dr. sc. Vlatko Vučetić, savjetnik dekana za stučne studije

e-adresa: vlatko.vucetic(at)kif.unizg.hr