Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

OBJAVLJENI NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

SVEUČILIŠTE U ZAGREB

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

Poništava se natječaj objavljen 1. rujna 2021. godine u Narodnim novinama br. 96/2021, u dnevnom tisku, na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora te na internetskoj stranici Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za izbor:

jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto PREDAVAČ u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziološka edukacija, za predmete obveznog smjera KINEZIOLOGIJA U EDUKACIJI na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. Više informacija u dokumentu.

Ovim putem obavještavamo sve kandidate da je na natječaju objavljenom dana 26. studenoga 2021. godine u Narodnim novinama br. 127/2021, dnevnom tisku, na portalu Euraxess te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor:

 1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto DOCENT  u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet Osnovne kineziološke transformacije II, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom izabran dr. sc. Ivan Krakan;
 2. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto DOCENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet Sportska gimnastika 1. i 2., na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom izabran dr. sc. Marijo Možnik;
 3. jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto POSLIJEDOKTORAND u Centru za znanstvena istraživanja, Laboratorij za mjerenje i praćenje tjelesne aktivnosti Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za rad na projektima „Science and Technology in childhood Obesity Policy (STOP)“ financiranog u sklopu programa Obzor2020 te „The European Network for the Support of Development of Systems for Monitoring Physical Fitness of Children and Adolescents – Fitback“ financiranog u sklopu programa Erasmus+, na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta, a najduže do godine dana s nepunim radnim vremenom od 50%, izabran dr. sc. Josip Karuc.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

 1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto REDOVITI PROFESOR u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet Sportska gimnastika 2, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;
 2. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto REDOVITI PROFESOR u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet Hrvanje, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;
 3. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto IZVANREDNI PROFESOR u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, za predmet Engleski jezik u kineziologiji, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;
 4. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto IZVANREDNI PROFESOR u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet Povijest sporta, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;
 5. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto DOCENT u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka, za predmet Fiziologija sporta i vježbanja, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. Više informacija u dokumentu.

Ovim putem obavještavamo kandidate da je na natječaju za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto spremačica (prema Uredbi: namještenik / radna mjesta IV. vrste),  za rad u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme, objavljenog dana 29. prosinca 2021. godine u Narodnim novinama br. 145/2021, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izabrana Ana Marija Marić.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

 

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

 

jednog zaposlenika na radno mjesto voditelj/ica ureda dekana

Uvjeti za izbor:

 • sveučilišni ili stručni prvostupnik (VŠS) ili SSS upravnog, pravnog ili općeg smjera,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • aktivno zvanje engleskog ili nekog drugog svjetskog jezika,
 • znanje rada na računalu i u programima MS Office paketa.

Radni odnos za navedeno radno mjesto zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Uz prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokaze: životopis s kontakt podacima (potpisan od kandidata);  dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, domovnice, putovnice); dokaz o stečenoj stručnoj spremi / završeno obrazovanje; dokaz o stečenom radnom iskustvu (potvrda HZMO i/ili elektronički zapis), odnosno presliku radne knjižice sa svim podacima o zaposlenju za upis do 30. lipnja 2013. godine; dokaz o znanju stranog jezika; presliku rješenja ili potvrdu o priznatom statusu – kao dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat na njega poziva; uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu posebnim propisom, a kojom dokazuje svoje pravo prednosti.

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19. i 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog Zakona, a koja dokumentacija je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni/1052

Obavijest o zaštiti osobnih podataka:

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu tijekom predmetnog natječaja, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata unutar dokumentacije dostavljene sukladno uvjetima natječaja, zadržava ih u daljnjem roku od 5 godina potrebnom za obranu pravnih zahtjeva te nakon toga trajno uništava, odnosno, ako je primjenjivo, vraća neprimljenim kandidatima. Za ostvarenje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke, njihove izmjene, brisanje ili ograničenje obrade, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu Fakulteta, elektroničkom poštom na dekanat@kif.hr ili osobnim dolaskom u dekanat Fakulteta u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će Fakultet provjeriti identitet podnositelja zahtjeva sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. Za sva pitanja u vezi sa zaštitom osobnih podataka kandidati se mogu obratiti izravno službeniku za zaštitu podataka  Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu putem kontakata javno objavljenih na mrežnim stranicama: www.kif.unizg.hr/o_nama/politika_privatnosti.

Svi pristupnici koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja bit će pozvani na testiranje o čemu će  pristupnici biti pravodobno obaviješteni putem web stranice Kineziološkog fakulteta najmanje 5 dana prije dana održavanja testiranja.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave natječaja na adresu: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb, s naznakom prijave na natječaj voditelj/ica ureda dekana.

Relevantan rok prijave na natječaj je datum objave u službenom listu Republike Hrvatske „Narodnim Novinama“.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora svi pristupnici bit će obaviješteni putem internet stranice Fakulteta najkasnije u roku od deset dana od donošenja odluke o izboru.

 

                                                                                                                      Sveučilište u Zagrebu

                                                                                                                       Kineziološki fakultet

 

Na temelju Odluke (KLASA: 100-01/22-01/001; URBROJ: 251-75-01-22-06) od 11. siječnja 2022. godine i objavljenog Natječaja dana 29. prosinca 2021. godine, Povjerenstvo za provođenje postupka prijema (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

 

O B A V I J E S T  O  V R E M E N U  O D R Ž A V A NJ A  I N T E R V J U A  K A N D I D A T A

 

Intervju kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

jednog zaposlenika na radno mjesto spremačica (prema Uredbi: namještenik/radna mjesta IV. Vrste)

objavljenog u Narodnim novinama broj 145/2021 od 29. prosinca 2021. godine održati će se dana 17. siječnja 2022. godine (ponedjeljak) u prostorijama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvaćanski zavoj 15 s početkom u 10,00 sati.

Povjerenstvo će na intervju s kandidatima utvrđivati interese, motivaciju i sposobnosti kandidata za rad na Fakultetu.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat bodovima od 0 do 5. Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na intervjuu.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Intervjuu mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije intervjua dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio intervjuu više se ne smatra kandidatom u postupku.

Prostorija će biti pripremljena sukladno epidemiološkim uputama. Pri ulasku na Kineziološki fakultet potrebno je posjedovati EU digitalnu COVID potvrdu, sve sukladno Odluci Stožera Civilne zaštite RH od 12. studenoga 2021. god. i izdane Obavijesti dekana o ulasku i boravku u prostorijama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 01. prosinca 2021. god.

Na ulazu potrebno je dezinficirati ruke te koristiti vlastitu zaštitnu masku za lice.

Prilikom dolaska obavezno se javiti na porti kako bi se kandidati otpratili do prostorije u kojoj će se provoditi intervjui.

 

Zagreb, 11. siječnja 2022. god.

 

Povjerenstvo za provođenje postupka prijema

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto ASISTENT za rad u Centru za znanstvena istraživanja, Laboratorij za epidemiološka i intervencijska istraživanja tjelesne aktivnosti na Erasmus+ kolaborativnom projektu: „Creating Mechanisms for Continuous Implementation of the Sports Club for Health Guidelines in the European Union - SCforH“, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za razdoblje trajanja projekta, a najduže do godine dana. Više informacija u dokumentu.

Ovim putem obavještavamo sve kandidate da je na natječaju objavljenom dana 27. listopada 2021. godine u Narodnim novinama br. 116/2021, dnevnom tisku, na portalu Euraxess te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača ili višeg predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziološka rekreacija, za predmet Kineziološka rekreacija izabrana dr. sc. Vlatka Wertheimer u naslovno nastavno zvanje predavača.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

 

Ovim putem obavještavamo sve kandidate da je na natječaju objavljenom dana 9. lipnja 2021. godine u Narodnim novinama br. 64/2021, dnevnom tisku, na portalu Euraxess te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziološka rekreacija, za predmet Kineziološka rekreacija izabrana Maja Vukelja, mag. cin.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

Ovim putem obavještavamo sve kandidate da je na natječaju objavljenom dana 9. lipnja 2021. godine u Narodnim novinama br. 64/2021, dnevnom tisku, na portalu Euraxess te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje  izvanredni profesor u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, za potrebe Katedre za medicinu sporta i vježbanja izabrana dr. sc. Maja Cigrovski Berković.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama