Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Opće informacije

Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Horvaćanski zavoj 15

10000 Zagreb

Republika Hrvatska


Telefon: +385 (1) 3658 666

Telefaks: +385(1) 3634 146

E-mail: dekanat(at)kif.unizg.hr

Web: http://www.kif.unizg.hr

Matični broj: 3274080

OIB: 25329931628

IBAN: HR45 2402 0061 1009 4834 5

SWIFT/BIC: ESBCHR22

 

 


D E K A N

izv. prof. dr. sc. Tomislav Krističević

 


P R O D E K A N I

izv. prof. dr. sc. Maja Horvatin, prodekanica za nastavu i studente

izv. prof. dr. sc. Sanja Šalaj, prodekanica za znanost

prof. dr. sc. Ljubomir Antekolović, prodekan za osiguranje i unapređenje kvalitete

 

SAVJETNICI DEKANA

prof. dr. sc. Branka Matković, savjetnica dekana za nastavu i studente

prof. dr. sc. Lana Ružić, savjetnik dekana za znanost

prof. dr. sc. Damir Knjaz, savjetnik dekana za poslovnu politiku i financije

prof. dr. sc. Mario Baić, savjetnik dekana za osiguranje i unapređenje kvalitete

 prof. dr. sc. Goran Sporiš, savjetnik dekana za međunarodnu suradnju

doc. dr. sc. Vlatko Vučetić, savjetnik dekana za stručne studije

 

PREDSTOJNICI ZAVODA

izv. prof. dr. sc. Marija Rakovac, predstojnica Zavoda za kineziološku antropologiju i metodologiju

izv. prof. dr. sc. Luka Milanović, predstojnik Zavoda za kineziologiju sporta

doc. dr. sc. Dario Škegro, predstojnik Zavoda opću i primijenjenu kineziologiju

 

PREDSTOJNIK STUDIJSKOG CENTRA ZA IZOBRAZBU TRENERA

izv. prof. dr. sc. Tomislav Đurković

POMOĆNICI PREDSTOJNIKA STUDIJSKOG CENTRA ZA IZOBRAZBU TRENERA

doc. dr. sc. Katarina Ohnjec, pomoćnica predstojnika za nastavu i studente

doc. dr. sc. Marijo Baković, pomoćnik predstojnika za pitanja financija i poslovne politike

 

VODITELJI STRUČNIH SLUŽBI:

Tajništvo:
Tajnik fakulteta: Tomislav Pavković, dipl. iur.

Telefon: (01) 3658630

 

Ured dekana:
Nikolina Batinić, pristup. oec.

Telefon: (01) 3658630

 

Ured za međunarodnu suradnju, protokol i odnose s javnošću:
Pročelnica ureda: izv. prof. dr. sc. Lidija Petrinović

Telefon: (01) 3658645

 

Odjel financijsko-računovodstvenih poslova:
Gordana Mazalović, oec.

Telefon: (01) 3658627

 

Studentska služba sveučilišnog i stručnih studija:
Ana Crnjak, prof.

Telefon: (01) 3658624

Uredovno vrijeme: 10:00 - 13:00

 

Studentska služba poslijediplomskog studija:
Đurđica Kamenarić, upr. pravnik

Telefon: (01) 3658619

Uredovno vrijeme: 9:00 - 14:00

 

Knjižnica KIF-a:
Ivan Čolakovac, mag. educ. phil. et mag. bibl.

Telefon: (01) 3658622

Uredovno vrijeme: 8:30 - 15:30

 

Odjel za tehničke poslove:
Ivan Sesar, struč. spec. ing. logist.

Telefon: (01) 3658666

 

Centar za informatičku potporu:
Stipe Gorenjak, struč. spec. ing. techn. inf.

ISVU koordinator

Telefon: 091 365 8600

Uredovno vrijeme za: od 10:00 do 12:00