Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće tijelo je upravljanja i stručno tijelo Fakulteta za pitanja znanstvenog, znanstveno-nastavnog i stručnog rada, a čine ga svi zaposlenici Fakulteta u znanstvenonastavnim zvanjima, predstavnici nastavnika izabranih u odgovarajuća nastavna zvanja, predstavnici zaposlenika izabranih u odgovarajuća suradnička zvanja te predstavnici

studenata.

Fakultetsko vijeće:

− donosi Statut Fakulteta;

− bira dekana i prodekane Fakulteta, predstojnika Studijskog centra za izobrazbu trenera, njegove pomoćnike kao i predstojnika Instituta za kineziologiju te odlučuje o njihovu prijevremenom razrješenju;

− usvaja, na prijedlog dekana Fakulteta, proračun i završni račun Fakulteta;

− donosi, uz suglasnost Senata Sveučilišta u Zagrebu, Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta na Fakultetu;

− donosi pravilnike o ustroju i izvedbi svih sveučilišnih i stručnih studija;

− donosi Pravilnik o izborima i dopunske kriterije za izbor nastavnika i suradnika u znanstvenom polju kineziologije i druge opće akte koji su Zakonom, Statutom Kineziološkog fakulteta i drugim općim aktima stavljeni u nadležnost Vijeća;

− donosi Kodeks nastavničke etike;

− pokreće postupak donošenja studijskih programa, znanstvenih i stručnih projekata te brine o njihovoj provedbi, daje i mišljenje o prijedlogu sveučilišnih nastavnih planova i programa, u cjelini ili u dijelovima, iz područja svog djelovanja;

− donosi izvedbeni plan nastave za sve sveučilišne studijske programe;

− vodi brigu o osiguranju kvalitete studija te znanstvenog i stručnog rada;

− provodi izbore za zamjenika predstavnika Fakulteta u Senatu, kao i za predstavnike Fakulteta u Vijeću područja i njihove zamjenike;

− pokreće i provodi postupke izbora u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja, sukladno Zakonu i Statutu Kineziološkog fakulteta;

− imenuje voditelja studija, kao i nositelje modula na poslijediplomskom doktorskom studiju, odnosno na specijalističkom poslijediplomskom studiju;

− imenuje voditelja studija i koordinatore zajedničkih semestara na stručnom studiju i specijalističkom diplomskom stručnom studiju za izobrazbu trenera;

− imenuje nositelje predmeta na svim razinama sveučilišnog i stručnog studija, kao i na tečajevima za stručno osposobljavanje kadrova;

− imenuje vanjske suradnike koji sudjeluju u izvođenju nastave na Fakultetu;

− imenuje mentore studentima i povjerenstva u postupku stjecanja magisterija i doktorata znanosti;

− osigurava uvjete za slobodnu inicijativu pojedinaca i skupina istraživača, nastavnika i studenata u znanstvenim, nastavnim i stručnim djelatnostima;

− daje suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih radnji kojima se u ime i za račun Fakulteta preuzimaju obveze iznad vrijednosti utvrđenih Statutom Kineziološkog fakulteta;

− razmatra godišnje izvješće o dekanovu radu i odlučuje o njegovu prihvaćanju;

− donosi odluku o produljenju radnog odnosa nastavnicima Fakulteta;

− imenuje članove povjerenstva za provođenje razredbenog postupka za upis pristupnika na redoviti sveučilišni studij kineziologije;

− obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Kineziološkog fakulteta.

 

Fakultetsko vijeće obavlja poslove iz svoga djelokruga rada na sjednicama. Dekan saziva sjednice Fakultetskog vijeća prema potrebi. Dekan je dužan sazvati sjednicu Vijeća kada to pisano, s prijedlogom dnevnog reda, zatraži neki od zavoda, najmanje 1/4 članova Vijeća, odnosno suglasno predstavnici studenata u Fakultetskom vijeću. Ukoliko dekan ne sazove sjednicu u roku od 8 dana od primitka zahtjeva za njezino sazivanje, predlagači je mogu sazvati sami.

Poziv s prijedlogom dnevnoga reda i materijalima za sjednicu Vijeća dostavlja se svim članovima Fakultetskog vijeća elektroničkim putem, u pravilu najkasnije pet dana prije održavanja sjednice. O svim pitanjima o kojima će se raspravljati na sjednici Fakultetskog vijeća predstojnici zavoda dužni su provesti prethodnu raspravu unutar zavoda radi

zauzimanja stavova o pojedinom pitanju. Stavove zavoda na sjednici Fakultetskog vijeća iznosi, u pravilu, predstojnik zavoda. Svaki član Fakultetskog vijeća koji se ne slaže sa zauzetim stavom svog zavoda može na sjednici Vijeća iznijeti svoje izdvojeno mišljenje i tražiti da se ono unese u zapisnik.


Članovi fakultetskog vijeća

REDOVITI  PROFESORI

 1. dr. sc. Mirna Andrijašević (T)
 2. dr. sc. Vesna Babić
 3. dr. sc. Dražan Dizdar
 4. dr. sc. Gordana Furjan-Mandić    
 5. dr. sc. Nada Grčić-Zubčević (T)
 6. dr. sc. Igor Jukić (T)
 7. dr. sc. Damir Knjaz
 8. dr. sc. Goran Leko
 9. dr. sc. Nenad Marelić (T)
 10. dr. sc. Goran Marković
 11. dr. sc. Bojan Matković (T)
 12. dr. sc. Branka Matković (T)
 13. dr. sc. Vladimir Medved (T)
 14. dr. sc. Dragan Milanović (T)
 15. dr. sc. Marjeta Mišigoj-Duraković (T)
 16. dr. sc. Goran Oreb (T)
 17. dr. sc. Franjo Prot (T)
 18. dr. sc. Lana Ružić
 19. dr. sc. Hrvoje Sertić (T)
 20. dr. sc. Dinko Vuleta (T)
 21. dr. sc. Kamenka Živčić Marković

IZVANREDNI PROFESORI

 1. dr. sc. Ljubomir Antekolović
 2. dr. sc. Mario Baić
 3. dr. sc. Renata Barić
 4. dr. sc. Dubravka Ciliga
 5. dr. sc. Dražen Harasin
 6. dr. sc. Željko Hraski
 7. dr. sc. Saša Janković
 8. dr. sc. Tomislav Krističević                                                  
 9. dr. sc. Boris Neljak
 10. dr. sc. Goran Sporiš
 11. dr. sc. Davor Šentija

DOCENTI

 1. dr. sc. Petar Barbaros-Tudor
 2. dr. sc. Valentin Barišić
 3. dr. sc. Vjekoslav Cigrovski
 4. dr. sc. Zrinko Čustonja
 5. dr. sc. Tomislav Đurković
 6. dr. sc. Maja Horvatin-Fučkar
 7. dr. sc. Danijel Jurakić
 8. dr. sc. Mario Kasović
 9. dr. sc. Luka Milanović
 10. dr. sc. Pavle Mikulić
 11. dr. sc. Katarina Ohnjec
 12. dr. sc. Lidija Petrinović
 13. dr. sc. Marija Rakovac
 14. dr. sc. Tomica Rešetar
 15. dr. sc. Ivan Segedi
 16. dr. sc. Maroje Sorić
 17. dr. sc. Sanja Šalaj
 18. dr. sc. Sanela Škorić
 19. dr. sc. Drena Trkulja Petković
 20. dr. sc. Jadranka Vlašić

PREDSTAVNICI NASTAVNIKA I SURADNIKA

 1. Ana Žnidarec Čučković, prof.
 2. dr. sc. Darko Katović (zamjena: dr. sc. Sunčica Bartoluci)
 3. dr. sc. Tomislav Rupčić (zamjena: Marijo Baković, mag. cin.)
 4. dr. sc. Vlatko Vučetić (zamjena: dr. sc. Darija Omrčen)
 5. dr. sc. Asim Bradić 

PREDSTAVNICI ZNANSTVENIH NOVAKA

 1. dr. sc. Daniel Bok (zamjena: dr. sc. Tatjana Trošt Bobić)
 2. dr. sc. Cvita Gregov (zamjena: Ivan Krakan, mag. cin.)
 3. dr. sc. Dario Škegro (zamjena: dr. sc. Dario Novak)

PREDSTAVNICI STUDENATA

 1. Branimir Šola (zamjena: Marin Mandarić)
 2. Tomislav Paripović (zamjena: Stipo Dajaković)
 3. Alen Plevnik (zamjena: Branko Grman Staničić)
 4. Luka Mirković (zamjena: Ana Grbeša)
 5. Goran Kontić (zamjena: Jure Šermet)
 6. Martin Ivanković (zamjena: Krešimir Pažin)
 7. Matilda Šola (zamjena: Iva Mišak)
 8. Marija Sesar (zamjena: Anđelo Kvesić)
 9. Antonio Orlović (zamjena: Juraj Segin)
 10. Josip Močilac (zamjena: Ivo Bakula)
 11. Marin Dadić (zamjena: Iva Borović)