Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Prodekani

Dekana u slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuju, a u njegovoj nazočnosti pomažu mu u radu, prodekani, i to:

prodekan za znanost, u svezi s realizacijom znanstveno-istraživačke djelatnosti Fakulteta;

prodekan za nastavu i studentska pitanja, u svezi s realizacijom studijskih programa na svim razinama studija te brigom o ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti studenata;

prodekan za poslovnu politiku i financije, u svezi s materijalno-financijskim poslovanjem Fakulteta, a uz dekanovu specijalnu punomoć, i zaključivanjem ugovora i poduzimanjem drugih pravnih radnji kojima se stvaraju financijske i materijalne obveze za Fakultet.

 

Po jednog prodekana za svako od gore navedenih područja bira neposredno, na prijedlog novoizabranoga dekana, Fakultetsko vijeće, tajnim glasovanjem, natpolovičnom većinom glasova svih članova Vijeća. Na prijedlog dekana, Fakultetsko vijeće može u pojedinom mandatnom razdoblju izabrati prodekana i za neka druga pitanja iz djelatnosti Fakulteta (prodekan za međunarodnu suradnju i sl.), a isto tako dekan Fakulteta može, ovisno o svojim stručnim kvalifikacijama, sposobnostima, osobnom afinitetu i drugim relevantnim činjenicama, predložiti Fakultetskom vijeću da se u određenom mandatnom razdoblju prodekan za pojedina pitanja ne bira već da on sam obavlja poslove prodekana koji nije izabran, pri čemu dekan može odustati od izbora najviše jednog prodekana.

  • izv. prof. dr. sc. Mario Baić, prodekan za nastavu i studente
  • prof. dr. sc. Lana Ružić, prodekanica za znanost
  • izv. prof. dr. sc. Tomislav Krističević, prodekan za poslovnu politiku i financije

 

Prodekan za nastavu i studente

izv. prof. dr. sc. Mario Baić, prodekan za nastavu i studente
e-adresa: mario.baic(at)kif.hr


 


 

Prodekanica za znanost

prof. dr. sc. Lana Ružić, prodekanica za znanost

e-adresa: lana.ruzic(at)kif.hr
  

Prodekan za poslovnu politiku i financije

izv. prof. dr. sc. Tomislav Krističević, prodekan za poslovnu politiku i financije
e-adresa: tomislav.kristicevic(at)kif.hr