Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Klasa: 650-02/19-01/

Ur.broj: 251-75-01-19-

29. travnja 2019. godine

Na temelju članka 17. stavka 10. Pravilnika o nabavi roba, radova i/ili usluga do 200.000 odnosno 500.000, a na prijedlog Povjerenstva za pripremu i provedbu nabave od 25. travnja 2019. godine,

d o n o s i m

OBAVIJEST  O ODABIRU

I.

1. Podatci o Naručitelju:

 

Kineziološki fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Horvaćanski zavoj 15

10 000 Zagreb

 

2. Predmet nabave: usluga usavršavanja jezičnih kompetencija na engleskom jeziku iz područja prevencije i rehabilitacije sportskih ozljeda

 

3. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb

 

4. Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude: Odabrana ponuda udovoljava svim traženim elementima iz dokumentacije za nadmetanje te je sukladno primijenjenom kriteriju odabira najpovoljnije ponude koju čini 100% cijena najviše rangirana ponuda u ukupno ponuđenom iznosu od 104.000,00 kuna (bez PDV-a)

 

 

DEKAN

v.r.

Izv.prof.dr.sc. Tomislav Krističević

 

Prilog: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 

Dostaviti:

  1. Ponuditeljima
  2. Pismohrana

 

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje