Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Klasa: 380-03/18-01/005

Ur.broj: 251-05-09-02-18-01-1

12. studenog  2018. godine

Na temelju članka 17. stavka 10. Pravilnika o nabavi roba, radova i/ili usluga do 200.000 odnosno 500.000, a na prijedlog Povjerenstva za pripremu i provedbu nabave od 6. studenog 2018. godine, d o n o s i m

OBAVIJEST  O ODABIRU

I.

1. Podatci o Naručitelju:

Kineziološki fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Horvaćanski zavoj 15

10 000 Zagreb

2. Predmet nabave: Savjetodavne usluge vezane za pomoć pri administraciji i upravljanju projektom „Razvoj i izvedba poslijediplomskog specijalističkog studija prevencije i rehabilitacije sportskih ozljeda na engleskom jeziku“

3. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija: Plavo more d.o.o., Grada Maizna 17, 10 000 Zagreb

4. Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude: Odabrana ponuda udovoljava svim traženim elementima iz dokumentacije za nadmetanje te je sukladno primijenjenom kriteriju odabira najpovoljnije ponude koju čini 40% cijene i 60% specifično iskustvo ključnih stručnjaka, najviše rangirana ponuda u ukupno ponuđenom iznosu od 127.800,00 kuna (bez PDV-a)

DEKAN

v.r.

Izv.prof.dr.sc. Tomislav Krističević

 

Prilog: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Dostaviti:

  1. Ponuditeljima
  2. Pismohrana
Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje