Postupak prijave

Prijave na studijski program stručnog prijediplomskog  studija Izobrazba trenera obavljaju se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (www.postani-student.hr).


Uvjeti upisa na studij IZOBRAZBA TRENERA redoviti stručni prijediplomski studij

Završetkom studija student stječe 180 ECTS bodova i stručni naziv STRUČNI PRVOSTUPNIK TRENERSKE STRUKE, STUDIJSKI SMJER: FITNES, KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA i SPORTSKA REKREACIJA.

Studij traje 6 semestara, a ustrojava se i izvodi kao redoviti studij.
 

Kriterij za upis na studij:
A. Vrednovanje općeg uspjeha iz srednje škole do 200 bodova
B. Vrednovanje uspjeha predmeta državne mature do 250 bodova1
                                     RAZINA              BODOVA
a. Hrvatski jezik              B                     do 90
b. Matematika                 B                     do 80
c. Strani jezik                  B                     do 80

C. Provjera posebnih motoričkih sposobnosti i znanja do 450 bodova

Specifične motoričke sposobnosti i specifična motorička znanja provjeravaju se specifičnim testovima za pojedino studijsko usmjerenje odnosno sportsku granu. Kandidat koji na provjeri posebnih motoričkih sposobnosti i znanja ostvari ukupno manje od 162 boda nije zadovoljio razredbeni prag.

D. Kategorija sportaša (I.-VI. kategorija) do 100 bodova
Postignut odgovarajući sportski status prema kriterijima HOO-a
(vrhunski, vrsni ili daroviti sportaš Hrvatske od I. do VI. kategorije):
a. sportaš I. kategorije 100 bodova
b. sportaš II. kategorije 95 bodova
c. sportaš III. kategorije 90 bodova
d. sportaš IV. kategorije 85 bodova
e. sportaš V. i VI. kategorije 80 bodova
Pripadajući bodovi po osnovi postignutog sportskog statusa priznaju se svim aktualnim kategoriziranim sportašima i to neovisno koje studijsko usmjerenje upisuje.
Iznimno, pristupnicima vrhunskim sportašima Hrvatske (I. - VI. kategorije) priznaje se pravo izravnog upisa na IZVANREDNI stručni studij ukoliko upisuju studijsko usmjerenje iz sporta u kojemu imaju ostvarenu kategoriju ako polože državnu maturu i pod uvjetom da zadovolje na provjeri znanja plivanja i da su zdravstveno sposobni.

U slučaju da kategorizirani sportaš upisuje neko drugo usmjerenje, nema pravo izravnog upisa, ali na temelju kategorizacije ostvaruje dodatne bodove.


Eliminacijski kriteriji:
1. znanje plivanja
2. provjera specifičnih motoričkih sposobnosti i znanja

Provjera znanja plivanja

Znanje plivanja provjerava se u bazenu na stazi dužine 50 m koju pristupnik za ocjenu SPOSOBAN treba preplivati tehniku prema vlastitom izboru bez vremenskog ograničenja. 

__________________________________________

1 Iznimno, pristupnici koji su srednju školu završili šk.god. 2008./2009. i ranije mogu ravnopravno s ostalim pristupnicima kandidirati za upis na stručni studij i bez položenih ispita državne mature, s tim da po kriteriju državne mature na rang-listi prioriteta za upis na studij ne ostvaruje nikakve bodove.


Repozitorij