Obavijesti za studente izvanrednog specijalističkog diplomskog stručnog studija

I.

Na temelju iskazanog interesa studenata i postojećih uvjeta za otvaranje izbornih predmeta na IZOBRAZBI TRENERA - stručnom diplomskom studiju, u zimskom semestru akademske 2023./24. godine otvaraju se niže navedeni izborni predmeti:

Društveno zabavne igre

Kineziterapija kod različitih oboljenja

Osnove prehrane

Planinarstvo

II.

Na temelju odluke Povjerenstva za nastavu i studentska pitanja o otvaranju izbornih predmeta u zimskom semestru akademske 2023./24. godine na stručnom diplomskom studiju Izobrazba trenera svim studentima koji su upisali izborni predmet ili sport koji se, zbog malog broja zainteresiranih studenata neće otvoriti, omogućiti će se naknadni upis drugog izbornog predmeta.

Kako bi upisali izborni/e predmet/e studenti su se dužni javiti putem e-maila: scit@kif.hr  najkasnije do 24. studenog 2023.

Onim studentima koji su upisali predmete koji se nisu otvorili, navedeni predmeti biti će pobrisani iz upisnog lista na Studomatu.

Naknadni upis predmeta treba se obaviti u navedenom roku s obzirom da naknadne promjene neće biti moguće.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Koraci kod podnošenja Zahtjeva za odjavu ispita po isteku regularnog roka (na studomatu) za odjavu:

1. Digitalno ispuniti Zahtjev

2. Izvršiti uplatu naknade troškova za odjavu ispita po isteku roka za odjavu (podaci za uplatu nalaze se na dnu Zahtjeva)

3. Zahtjev i potvrdu dostaviti na e-mail: ISVU koordinatoru (isvu.podrska@kif.unizg.hr), nositelju predmeta i prodekanici /

prodekanu za nastavu i studente (prodekanica.za.nastavu.i.studente@kif.unizg.hr)

4. Zamolba za naknadnom odjavom ispita mora biti podnesena u roku 10 dana od datuma ispitnog roka

Odluka o načinu podnošenja i odobravanja zahtjeva za naknadnom odjavom ispita