O trenerskoj struci

Činjenica da danas u RH stručne poslove u sportu obavlja znatan dio osoba sa nezadovoljavajućom stručnom spremom ili bez iste nalaže potrebu ozbiljnog pristupa u školovanju potrebnog kadra. Potreba tržišta rada za prvostupnicima i specijalistima trenerske struke izrazito je velika, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru. Trenutno u Republici Hrvatskoj nedostaje nekoliko tisuća školovanih trenera. Sukladno važećem zakonu o sportu Trener je osoba koja programira i provodi sportsku pripremu, sportsku rekreaciju i sportsku poduku te mora imati stručnu spremu najmanje na razini trenera prvostupnika sukladno posebnom propisu.

U važećem zakonu o sportu navodi se da poslove trenera može obavljati i osoba:

  • koja je osposobljena putem ustanove za osposobljavanje kadra na temelju programa za stjecanje licencije krovnih svjetskih ili europskih (ne putem ustanove registrirane u RH) udruženja određenog sporta;
  • koja je osvojila medalju na olimpijskim igrama, svjetskim ili europskim seniorskim prvenstvima, a stručno je osposobljena putem ustanove (u ovom slučaju može biti domaća ustanova) za osposobljavanje kadra u sportu;
  • koja je poslove trenera obavljala najmanje 15 godina do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a stručno je osposobljena putem ustanove za osposobljavanje kadra u sportu (također može biti ustanova u RH).

Također, u važećem zakonu o sportu se navodi da iznimno, ako pravna osoba koja je registrirana za obavljanje sportskih djelatnosti nema mogućnosti zaposliti osobu koja ispunjava uvjete za obavljanje stručnih poslova, a obavljanje poslova ne trpi odgodu, te poslove može privremeno obavljati i osoba koja je osposobljena putem ustanove za osposobljavanje kadra u sportu (ustanova u RH).

Važeći zakon o sportu navodi da se osobom osposobljenom za rad u sportu smatra se osoba koja podučava građane (samo) osnovnoj tehnici pojedinog sporta ili provodi sportsku rekreaciju građana, a osposobljena je za taj rad putem ustanove za osposobljavanje kadra u sportu, s time da sportsku-rekreaciju građana može provoditi samo na temelju programa kojega je izradila osoba koja ima najmanje stručnu spremu propisanu za trenera prvostupnika.