Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti za studente sveučilišnog studija kineziologije

Odabir mentora diplomskog rada na studomatu studenata 5. godine Kineziologije u ak. 2017./18. godini traje od 29.01.2018. do 23.02.2018. godine.

UPIS PREDMETA (obaveznih i izbornih) ljetnog semestra studenata viših godina Kineziologije u ak. 2017./18. godinu traje od 05.02.2018. do 23.02.2018. godine.
NAPOMENA:
Sukladno pravilniku o studiranju studentima je omogućeno da redoviti student u jednom semestru upisuje 25-35 ECTS bodova, sukladno studijskom programu.
Pod zaduženjem od 25 do 35 ECTS bodova u jednom semestru smatraju se i svi oni predmeti koje student prethodne akademske godine u određenom semestru nije položio.
ODABIR IZBORNIH PREDMETA LJETNOG SEMESTRA:

Obrane diplomskih radova