Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Izobrazba trenera - preddiplomski stručni studij

Osnovna svrha stručnog studija za izobrazbu trenera bila je a biti će i ubuduće osiguranje kvalitetne izobrazbe stručnih kadrova za potrebe  obavljanja stručnih poslova u sportu. U tom smislu i ovaj studijski program treba osigurati kvalitetnu izobrazbu potrebnih stručnih kadrova za rad u području sporta, kondicijske pripreme sportaša, fitnesa i sportske rekreacije koji će zadovoljavati sve veće zahtjeve tržišta rada javnog i privatnog sektora.

Činjenica da danas u RH stručne poslove u sportu obavlja znatan dio osoba sa nepotpunom i nezadovoljavajućom stručnom spremom nalaže potrebu ozbiljnijeg pristupa u školovanju potrebnog kadra za obavljanje tih poslova  prema Zakonu o športu RH. Potreba tržišta rada za završenim studentima ovakvog studija izrazito je velika i u javnom i privatnom sektoru. U ovom momentu u Republici Hrvatskoj nedostaje, što je već i navedeno, preko 5000 školovanih trenera koji mogu uspješno realizirati planova i programa rada u pojedinim područjima specijalnosti.

Tržište rada u javnom i privatnom sektoru izrazito je otvoreno za prihvat završenih studenata sa stečenim stručnim nazivom stručni prvostupnici trenerske struke.

Sve navedeno u cijelosti opravdava svrhovitost pokretanja odnosno nastavka provođenja trogodišnjeg stručnog studija za izobrazbu trenera.

U pripremi ovog studijskog programa nastojalo se učiniti ga što kompatibilnijim s istim ili sličnim planovima i programima koji se izvode na inozemnim visokoškolskim ustanovama za izobrazbu stručnih kadrova za potrebe sporta, kondicijske pripreme sportaša, fitnesa i sportske rekreacije.

Stručni studij za izobrazbu trenera višestruko je otvoren studij i u tom smislu očekuje se pojačana mobilnost studenata prema drugim srodnim studijima u kojima će polaznici studija moći upisivati izborne predmete upotpunjujući na taj način svoja temeljna stručna znanja i kompetencije.

Isto tako predloženi studijski program pruža mogućnosti upisa, slušanja i polaganja ispita iz određenih predmeta studijskog programa studentima drugih visokih učilišta iz zemlje i inozemstva u svrhu upotpunjavanja i proširenja njihovih znanja i kompetencija.

Završeni studenti  trogodišnjeg stručnog studija za izobrazbu trenera (stručni prvostupnici) mogu nastaviti studiij na Kineziološkom fakultetu upisom na  dvogodišnji specijalistički diplomski stručni  studij za izobrazbu trenera. Završeni prvostupnici trenerske struke mogu se upisivati na specijalistički diplomski stručni studije za izobrazbu trenera kao i na druge srodne studijske programe i na drugim visokoškolskim ustanovama u  zemlji i inozemstvu.

Znanstveno/umjetničko područje studijskoga programa:

Stručni studij za izobrazbu trenera pripada polju kineziologije i području društvenih znanosti. Tri su osnovne grane kieziologije: kineziologija sporta, kineziološka rekreacija i kineziterapija i zdravstveno usmjerena tjelesna aktivnost koje su usko povezane sa izobrazbom sportskih trenera jer znanstvene discipline tih grana predstavljaju obvezne i izborne predmete stručnog studija za izobrazbu trenera.

Trajanje studijskoga programa:

Stručni studij za izobrazbu trenera je studij u trajanju od šest semestra odnosno tri studijske godine. Ovaj se studij se izvodi kao redovni i izvanredni studij.

Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija:

180 ECTS bodova.

Uvjeti upisa na studij i razredbeni postupak:

Na stručni studij za izobrazbu trenera mogu se upisati pristupnici:

1. Sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju i s položenom državnom maturom;

2. Osim toga za upis:

    2.1. na jedno od sportskih usmjerenja pristupnici moraju imati: status vrhunskog, vrsnog ili darovitog sportaša Hrvatske u odgovarajućoj sportskoj grani (od I. do VI. kategorije prema kriterijima  HOO);  ili potvrdu nacionalnog odnosno županijskog, gradskog ili općinskog sportskog saveza o četverogodišnjem sustavnom bavljenju izabranom granom sporta, ili završen tečaj za trenera i dvogodišnji trenerski staž u odgovarajućoj grani sporta;

    2.2. na studij fitnesa, kondicijske pripreme sportaša i sportske rekreacije prednost kod upisa imaju pristupnici koji su se bavili organizirano nekom sportskom ili sportsko-rekreativnom aktivnosti najmanje dvije godine.

3. koji imaju odgovarajući zdravstveni status;

4. koji su položili razredbeni ispit.

Iznimno, u prijelaznom razdoblju koje će trajati još 3 godine upis na stručni studij za izvanredne studente biti će omogućen i pristupnicima sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju bez položenih ispita državne mature s tim da navedeni pristupnici po tom kriteriju na rang listi prioriteta za upis na studij ne ostvaruju nikakve bodove.

Svi kandidati prijavljeni na natječaj za upis podliježu razredbenom ispitu koji obuhvaća:

1. za sve studijske smjerove, procjenu zdravstvenih sposobnosti pristupnika za studij, provjeru znanja plivanja i provjeru motoričkih sposobnosti;

2. za svako studijsko usmjerenje u okviru studijskog smjera sport i posebnu provjeru specifičnih motoričkih sposobnosti i znanja bitnih za uspjeh na izabranom studiju.

S obzirom da je program razredbenog ispita u jednom dijelu specifičan za svako studijsko usmjerenje već pri samom podnošenju prijave za upis na studij, pristupnik se mora jasno opredijeliti koji studij želi upisati.

Pristupnicima kategoriziranim sportašima Hrvatske ukoliko upisuju studijsko usmjerenje iz sporta u kojem su kategorizirani, pod uvjetom da su zdravstveno sposobni i da su zadovoljili na provjeri znanja plivanja, priznaje se pravo izravnog upisa na studij.

Ishodi učenja studijskoga programa:

Završeni studenti će temeljem stečenih znanja steći kompetencije i vještine za  uspješno provođenje stručnih poslova koji se ogledaju u kreiranju planova i programa trenažnih procesa u sportu, sportskoj rekreaciji, kondicijskoj pripremi sportaša i fitnesu kao i upravljanju kadrovskim, financijskim i prostornim resursima važnim za uspješno stručno djelovanje u pojedinim područjima primjene

Na temelju obveznih i izbornih predmeta iz bazičnih kinezioloških disciplina i interdisciplinarnih područja studenti će uspješnim svladavanjem gradiva steći sljedeće kompetencije:

 1. Razumijevanje općih zakonitosti upravljanja procesom vježbanja.
 2. Stručna znanja o povijesnim čimbenicima razvoja sporta.
 3. Temeljna znanja iz biomedicinskih disciplina o antropološkim karakteristikama sudionika u sportu (natjecateljski sport, kondicijska priprema sportaša), sportskoj rekreaciji i fitnesu.
 4. Temeljna znanja iz društveno-humanističkih znanstveno-nastavnih disciplina o psihološko-pedagoško-sociološkim čimbenicima procesa tjelesnog vježbanja i poučavanja
 5. Znanja potrebna za analizu kinezioloških aktivnosti koje predstavljaju sadržaj trenažnog procesa i procesa rekreacijskog vježbanja.
 6. Razumijevanje i primjena osnovnih statističkih i kineziometrijskih postupaka mjerenja bazičnih i specifičnih sposobnosti i osobina sudionika uključenih u različite programe tjelesnog vježbanja i sporta.
 7. Spoznaje o opasnostima  i posljedicama prekomjernog opterećivanja djece u procesima tjelesnog vježbanja i sporta.
 8. Stručna znanja o organizaciji i upravljanju u primijenjenim područjima struke.
 9. Primjena teorijskih i metodičkih znanja u funkciji izrade i provođenja plana i programa transformacijskih procesa u području sporta i sportske rekreacije.
 10. Poznavanje i korištenje stranog jezika u funkciji uspješnog stručnog rada.

 

Izborni predmeti i studijski smjerovi omogućit će upotpunjavanje stručnih kompetencija i potrebnih vještina za kvalitetnije obavljanje stručnih poslova u studijskim smjerovima sportu, sportskoj rekreaciji, kondicijskoj pripremi sportaša i fitnesu.

 

Ova temeljna stručna znanja stečena kroz obvezne i izborne predmete, te što je posebno važno unaprijed upisani studijski smjer omogućit će završenim studentima stručnog studija potrebne kompetencije i vještine za obavljanje stručnih poslova:

 1. Planiranje, programiranje, izvođenje i kontrola trenažnog rada u izabranom sportu s osobama različitoga spola, različite dobi (od djece do odraslih) i različite kvalitete (od početnika do vrhunskih sportaša).
 2. Planiranje, programiranje, izvođenje i kontrola različitih programa sportsko-rekreacijskog vježbanja s pretežno odraslim osobama.
 3. Provođenje različitih programa kondicijske pripreme koji se temelje na planiranju, programiranju, izvođenju i kontroli procesa kondicijskog treniranja u različitim sportovima sa sportašima različite dobi, spola i kvalitete, kao i ostalim korisnicima programa kondicijskog vježbanja.

Provođenje različitih programa vježbanja koji se temelje na planiranju, programiranju, izvođenju i kontroli procesa fitnes treninga s različitim populacijama korisnika, posebno s osobama sa zdravstvenim poteškoćama.

Mogućnost nastavka studija na višoj razini:

Završeni studenti mogu upisati Specijalistički diplomski stručni studij za izobrazbu trenera na Studijskom centru za izobrazbu trenera Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Završenim studentima pruža se i mogućnost upisa na specijalistički diplomski stručni studij za izobrazbu trenera nekog drugog izbornog studijskih smjerova.