Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O vanjskom suradniku

prof. dr. sc. Vladimir Medved

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju

Konzultacije:

Srijedom od 12:30 do 13:30

Zavod/služba :
Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju
Godina diplomiranja:
1974.
Godina magistriranja:
1977.
Godina doktoriranja:
1988.

Životopis

Vladimir Medved je redoviti profesor biomehanike u trajnom zvanju na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Također predaje izborne predmete na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) i Medicinskom fakultetu, Studij na engleskom jeziku. Predavao je/predaje i na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu te na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Rođen je 21.10.1951. godine u Zagrebu. Maturirao je 1970. na V Gimnaziji, a diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu (sada Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER)) Sveučilišta u Zagrebu 1974. godine, na smjeru Elektronika, usmjerenje Radiokomunikacije. Dva je puta nagrađen Rektorovom nagradom za studentske znanstvene radove (1973. i 1974.) na teme iz područja biokibernetike: “Primjena računala u analizi biokomunikacijskih procesa” i “Analiza logičkih karakteristika nervnih struktura primjenom elektroničkog računala” (obje u suradnji s V. Rajkovićem). Na istom fakultetu magistrirao je 1977. godine (tema: “Analiza visokofrekventnog lanca u trakastoj tehnici radio relejne veze”, mentor: prof.dr. Branka Zovko-Cihlar) i doktorirao 1988. godine (tema: “Komparativna analiza bioelektričkih i biomehaničkih svojstava mišića donjih ekstremiteta kod sportskih aktivnosti”, mentor: prof.dr. Stanko Tonković), sve u polju elektrotehnika. Godine 1988. biran je u znanstvenoistraživačko zvanje znanstvenog suradnika u području kineziologije. Godine 1989. biran je u znanstvenoistraživačko zvanje znanstvenog suradnika, 1991. u višeg znanstvenog suradnika, a 2001. znanstvenog savjetnika u polju elektrotehnike. Govori engleski, njemački i francuski jezik. Učitelj je alpskog skijanja.

Od 1977. - 82. radio je kao razvojni inženjer u Institutu za elektroniku, telekomunikacije i automatizaciju (IETA) Radioindustrije Zagreb, na poslovima razvoja mobilnih radiokomunikacijskih sustava, specifično na tehnološkoj izvedbi analognih i digitalnih elektroničkih sklopova i primjeni mikroprocesora.

Godine 1982. zaposlio se je kao stručni suradnik na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu (danas: Kineziološki fakultet). Radio je na razvoju i uvođenju novih računalom podržanih mjernih metoda u biomehanici i kineziološkoj fiziologiji, s primjenom u znanstvenim istraživanjima, testiranjima i u nastavi. Održavao je laboratorijske vježbe i vodio mentorstva diplomskih radova. Vodio je dva znanstvenoistraživačka projekta za tadašnju Republičku samoupravnu interesnu zajednicu (RSIZ) fizičke kulture s temom: "Biomehaničko testiranje odraznih sposobnosti u sportskoj gimnastici" (1985. i 1987.) te sudjelovao u nekoliko ostalih znanstvenoistraživačkih projekata fakulteta. Godine 1992. biran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta za predmet "Biomehanika", s 1/2 radnog vremena, a s drugom je polovicom bio raspoređen na radno mjesto rukovoditelja Instituta za kineziologiju u okviru Fakulteta. Sudjelovao je u koncepciji i izvođenju izbornih predmeta "Biomehanička analiza" i "Rehabilitacijska biomehanika" i u nastavi na poslijediplomskom studiju. Godine 1996. biran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, predmet "Biomehanika", 2001. u zvanje redovitog profesora u punom radnom vremenu, a 2008. u zvanje redovitog profesora kao trajno zvanje. Uvodi nekoliko izbornih predmeta u tadašnji do- i poslije-diplomski nastavni program: “Kineziološki mjerni sustavi”, “Odabrana poglavlja kineziološke elektromiografije”, “Modeliranje i dijagnostika neuromuskularnih sustava” i “Metodologija analize stohastičkih procesa čovjekova motoričkog sustava”, bili su izborni predmeti (područje biomehanike) na poslijediplomskom studiju. Zatim, to su bili predmeti “Biomehanička analiza”, izborni na dodiplomskom studiju (dio programa, sa M. Mejovšek) i “Biomehaničke metode”, na poslijediplomskom studiju (dio programa, sa M. Mejovšek). Trenutačno je nositelj predmeta “Biomehanika” na dodiplomskom studiju (“Biomechanics” za studenta Erasmus programa) te izbornog predmeta “Neuro-muskularna biomehanička dijagnostika”, a sudjeluje i u izvođenju izbornog predmeta na “Motoričko učenje”, (u početku sa S. Horga, a sad sa R. Barić). U okviru aktualnog doktorskog studija kineziologije sudjeluje u nastavi predmeta “Mjerni instrumenti u eksperimentalnoj kineziologiji” i “Odabrana poglavlja bimehanike i motoričke kontrole” (sa G. Marković), a nositelj je predmeta “Biomehanika lokomocije”. Područja njegova znanstvenog i stručnog interesa su biomedicinsko inženjerstvo, biomehanika, kineziološka elektromiografija, analiza i obrada biomedicinskih signala i studij ljudske lokomocije. Na Fakultetu za fizičku kulturu (danas Kineziološki fakultet) obnašao je funkcije člana Savjeta fakulteta, predsjednika Povjerenstva za međunarodnu suradnju, predstojnika Katedre za opću i primijenjenu kineziologiju, predstojnika Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju, te prodekana za znanost (2011. - 2013.) i s njom predstojnika Instituta za kineziologiju.

Surađuje u nastavi i na drugim sveučilišnim ustanovama. Tijekom više godina, s početkom od 1983., izvodio je nastavnu jedinicu i demonstraciju biomehaničkih i ostalih mjerenja iz područja biomedicinske elektronike i biomehanike studentima Elektrotehničkog fakulteta iz Zagreba (sada FER). Od 1996. godine sudjeluje u poslijediplomskoj nastavi smjera Elektronika na tom fakultetu (aktualni predmet u suradnji s I. Lackovićem je: “Biomehanički i neurofiziološki mehanizmi”), a od 2000. i u dodiplomskoj usmjerenja računarstvo i industrijska elektronika, gdje je uveo izborni predmet “Multisenzorski sustavi i lokomocija”. Predmet je aktualno ponuđen kao preporučeni izborni predmet za sveučilišne diplomske studijske programe: Automatika, Elektroničko i računalno inženjerstvo, Obradba informacija i Računarska znanost. Također je ponuđen i u engleskoj inačici za studente Erasmus programa kao „Multisensor systems and locomotion“. S pojedinim temama sudjeluje u nekim poslijediplomskim, kao i specijalističkim nastavnim programima (ortopedija, medicina rada i sporta) na zagrebačkom Medicinskom fakultetu. Od 2004./2005. sudjeluje u nastavi na novouvedenom studiju medicine na engleskom jeziku Medicinskog fakulteta, gdje je koordinator izbornog predmeta “Measurement and analysis of human locomotion” koji okuplja multidisciplinarni tim nastavnika; inženjera, liječnika specijalista i kineziologa, iz više zagrebačkih sveučilišnih ustanova. Predložena je i hrvatska inačica kolegija: “Biomehanička analiza kretanja čovjeka” no zasad se nije izvodila. Od 1997.-2004. držao je dio nastave predmeta "Biomehanika" na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja (danas Kineziološki fakultet) Sveučilišta u Splitu, a od 1999. i dio nastave predmeta “Osnove kineziologije s biomehanikom” (danas “Biomehanika”) za studente Visoke zdravstvene škole (danas Zdravstveno veleučilište) u Zagrebu. Na tadašnjem Odjelu za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta u Zagrebu predavao je “Biomehaniku sporta” (dio programa, sa M. Mejovšek).

Sudjelovao je u postupcima prihvaćanja projekata, mentorstava, ocjene odnosno obrane magistarskih i doktorskih tema na Kineziološkom fakultetu, FER-u, Medicinskom fakultetu, Stomatološkom fakultetu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) i Tekstilno-tehnološkom fakultetu (TTF) Sveučilišta u Zagrebu.

U više se je navrata znanstveno i stručno usavršavao u inozemstvu. Pored tri međunarodna seminara na kojima je učestvovao, aktivno (Budimpešta, Mađarska, Tehnički Univerzitet, 1983.) ili kao polaznik (Udine, Italija, Međunarodni centar za mehaničke znanosti, 1985: tema: “Biomechanics of human motion” i 1987.: tema: “Time-frequency representation of signals and systems”), te dvaju kraćih studijskih boravaka u Biomehaničkom laboratoriju Tehnološkog Instituta Sveučilišta u Uppsali, Švedska (1984. - s pomoću stipendije Švedske kraljevske akademije inženjerskih znanosti i 1993. - s pomoću stipendije Sveučilišta u Uppsali), dva puta je po jednu školsku godinu boravio u SAD. To je bilo 1979./80., na Sveučilištima Harvard i Massachusetts Institute of Technology (MIT) u Bostonu s pomoću Balokovićeve stipendije, te 1990./91. ponovo na Sveučilištu Harvard s pomoću postdoktorske Fulbrightove stipendije s programom rada: "Istraživanje tehničkih i bioloških lokomocionih sustava". Godine 2007. pohađao je napredni tečaj u okviru 17te godišnje konferencije “Klinička analiza hoda: fokus na interpretaciji”, u Leuvenu, Belgija.

Od 1996.-2001. bio je glavni istraživač znanstvenoistraživačkog projekta "Neuro-muskularna biomehanička dijagnostika sportskih i patoloških lokomocija" naručitelja Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske (kasnije Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS)), od 2002.-2006. njegova nastavka “Kreiranje centra izvrsnosti za studij lokomocije” te od 2007. do 2013. slijedećeg nastavka „Automatizirano mjerenje pokreta i ekspertna procjena u studiju lokomocije“. Uz financijsku pomoć MZOS i Fakulteta, uspio je, na Kineziološkom fakultetu, kvalitetno opremiti Laboratorij za biomehaniku ljudskog kretanja, uključivo sportske i medicinske primjene. Tijekom 2006. i 2007. vodio je bilateralni znanstvenoistraživački projekt Hrvatska-Austrija: “Computer aided neuro-muscular biomechanical analysis and diagnostics of complex movements” gdje je suradna ustanova bila Institut sportskih znanosti, Sveučilište u Beču, Austrija. Surađivao je u projektu „Mjerenje i karakterizacija podataka iz stvarnog svijeta“, naručitelj MZOS Republike Hrvatske (2007.-2013.), (voditelj: B. Medved Rogina). Vodio je projekt „Pedobarografske značajke ljudske lokomocije u sportu i medicini”, naručioca Sveučilišta u Zagrebu (2013.-2014.). Sudjelovao je u projektu “Razvoj računalnog sustava za digitalno mjerenje ljudskog tijela” (2016.) u suradnji s inovacijskim tvrtkama CITUS d.o.o. i LIVE GOOD d.o.o. (voditelj sa strane KIF-a M. Mišigoj-Duraković). Planirano je sudjelovanje u “Znanstvenom centru izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (voditelj M. Judaš).

Objavio je 50-ak radova u domaćim i inozemnim časopisima, od kojih je dio, poglavito oni iz područja sportske medicine, biomedicinskog inženjerstva, robotike i kineziološke biomehanike, indeksiran u CC bazama, knjigu “Measurement of human locomotion” u izdanju američkog izdavača CRC Press (2001.) (pregled knjige u Journal of Biomechanics, January 2003., 36(1), 147-148), nekoliko poglavlja u knjigama (među ostalim u Nikolić i sur. 2011: „Principi biomehanike“, Naklada Ljevak, Zagreb) te veći broj radova u zbornicima domaćih i međunarodnih simpozija, među ostalim pet svjetskih kongresa medicinske i biološke tehnike i medicinske fizike i tri svjetska kongresa iz biomehanike. U međunarodnim je citatnim bazama višestruko citiran.

Bio je članom organizacijskih i znanstvenih odbora, recenzent i voditelj sekcija na međunarodnim znanstvenim simpozijima - u prvom redu organiziranih u Hrvatskoj - iz područja biomedicinskog inženjerstva, kineziološke biomehanike i računalnih znanosti u sportu. Redovito je, tako, sudjelovao u organizaciji međunarodnih simpozija iz područja kineziologije u organizaciji Kineziološkog fakulteta, su-vodeći sekciju “Biomechanics”, odnosno kasnije “Biomechanics and Motor Control”. Održao je, osobito nakon 2001., veliki broj pozvanih predavanja različitim grupacijama slušatelja. U njima je prikazao temu studija ljudske lokomocije sa stanovišta istraživačke metodologije i ostvarenih rezultata na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Naročito je naglašeno područje analize hoda u kojemu je inicirao i stvorio temelj znanstvenoistraživačke i stručno-kliničke suradnje sa medicinskim ustanovama.

Od 1991. je jedan od urednika časopisa "Kineziologija", koji je postigao status časopisa s međunarodnom redakcijom (“Kinesiology”) te ušao u citatne baze Science Citation Index (SCI) Expanded i Social Science Citation Index (SSCI). U tom je časopisu i su-urednik sekcije “Biomechanics”. Član je savjeta časopisa "Hrvatski športskomedicinski vjesnik". U 2009. bio je gostujućim urednikom serije priloga u časopisu “Clinical Biomechanics” na temu stanja područja površinske elektromiografije, a od 2014. član je uredničkog odbora tog časopisa. Član je uredničkih odbora „Isokinetics and Exercise Science“ i „Journal of Physiotherapy and Rehabilitation“. Odnedavno je urednik nove serije u području biomedicinskog inženjerstva izdavačke kuće Springer Verlag.

Bio je članom prosudbene skupine Odgojnih znanosti za ocjenu prijedloga znanstvenoistraživačkih programa i projekata pri MZOS. Također, na prijedlog kolega sa FER-a, sudjelovao je u recenzentskom postupku znanstvenoistraživačkih projekata u Republici Sloveniji. Uključen je u suvremene inicijative na Sveučilištu u Zagrebu: u rad Koordinacijskog odbora za razvoj biomedicinskog inženjerstva i Centra izvrsnosti za računalni vid (kao jedan od suvoditelja), obje koordinirane na FER-u.

Na poziv Sveučilišta u Salernu, Italija, tijekom 2009./2010. školske godine, boravio je na Odjelu odgojnih znanosti u ukupnom trajanju od tri mjeseca, kao gostujući profesor. Izvodio je do i poslije-dipomsku nastavu na temu: “Research methodology in kinesiological biomechanics”, te od tad znanstveno surađuje i savjetuje pri razvoju novog laboratorija za ljudsko kretanje, s primarnom orijentacijom na hendikepirane osobe, na sportaše, kao i na primjene u edukaciji.

Član je Elektrotehničkog društva Zagreb. Član je Hrvatskog društva za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku (u kojem od 2005. vodi Sekciju za biomehaniku) a preko istog i International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE), u kojem je i delegat društva. U svojstvu je člana osnivača Hrvatskog društva za teorijsku i eksperimentalnu kineziologiju (osnovano 1992.), Društva hrvatskih fulbrajtovaca (osnovano 1993.) i Harvard kluba Hrvatske (osnovan 1994.), u kojem je obnašao funkciju dopredsjednika i predsjednika Skupštine društva. Član je Hrvatske udruge diplomiranih inženjera FER-a (AMAC FER) i Harvard Alumni Association. Od 1998. je član suradnik, od 2002. izvanredni član, a od 2012. redoviti član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) u Odjelu sustava i kibernetike, u kojem je obnašao i funkciju tajnika. Tijekom 2006. i 2007. godine obnašao je dužnost administrativnog glavnog tajnika HATZ. Predsjedavao je Odborom za međunarodnu suradnju, obnašao funkciju dopredsjednika HATZ (2013. - 2017.), a trenutačno je član Znanstvenog vijeća. Uvršten je u nekoliko edicija Marquis Who's Who in Science and Engineering i Who’s Who in the World i u Dictionary of International Biography Međunarodnog biografskog centra iz Cambridgea, te u Who is Who u Hrvatskoj.

Nositelj je priznanja Saveza izumitelja i autora tehničkih unapređenja Zagreba i Hrvatske za sudjelovanje na INOVA '83. Nositelj je priznanja Hrvatskog zbora učitelja i trenera skijanja (HZUTS) za 20 godina uspješnog rada na omasovljavanju skijanja, pedagoški rad i rad na razvoju HZUTS-a (1995.). Dobitnik je Nagrade Grada Zagreba za 2011. u kategoriji znanost. Dobitnik je Nagrade “Rikard Podhorsky” Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) za 2011. godinu.

 

 

 

 

 

 

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

KVALIFIKACIJSKI RADOVI

1. Medved V: Analiza visokofrekventnog lanca u trakastoj tehnici radio relejne veze. Magistarski rad. Elektrotehnički fakultet. Sveučilište u Zagrebu. Zagreb 1977.

2. Medved V: Komparativna analiza bioelektričkih i biomehaničkih svojstava mišića donjih ekstremiteta kod sportskih aktivnosti. Disertacija. Elektrotehnički fakultet. Sveučilište u Zagrebu. Zagreb 1988.

RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA

1. Medved V: O analogno-digitalnoj pretvorbi nekih fizioloških i kinezioloških signala. Naučno-tehnički pregled, 34, 6:35-41, 1984.

2. Božičević J, Stamać M, Medved V: Intelligent measurement instrument for determination of HF admittance of liquids. Periodica Politechnica Electrical Engineering, 28, 2-3:227-234, 1984.

3. Medved R, Medved V: Biomehanički i klinički aspekti teniskog lakta. Kineziologija, 16, 1:81-87, 1984.

4. Medved R, Medved V: Prevention of ski injuries. Športno-medicinske objave, 21, 5-8:184-222, 1984.

5. Medved V: Jedan postupak računanja periodograma elektromiografskog signala. Naučno-tehnički pregled, 35, 3:32-42, 1985.

6. Medved V, Wagner I: Vrednovanje odrazne sile kod izvodjenja arabera i bosakova. Kineziologija, 17, 1:31-41, 1985.

7. Heimer S, Medved V, Špirelja A: Influence of postural stability on sport shooting performance. Kineziologija, 17, 2:119-122, 1985.

8. Medved R, Fabečić-Sabadi V, Medved V: Relationship between echocardiographic values and body dimensions in child swimmers. Journal of Sports Cardiology, 2(1), Jan/June:28-31, 1985.

9. Medved R, Heimer S, Medved V: Suradnja trener-liječnik - mogućnosti doprinosa sportske medicine. Športno-medicinske objave, 21:1-8, 1985.

10. Medved V: Model zamora mišića verificiran obradom elektromiografskih signala. Ergonomija, 3:3-16, 1986.

11. Medved V, Wagner I, Živčić K: Ka objektivnoj procjeni stepena usvojenosti vježbe u sportskoj gimnastici. Fizička kultura, 4:264-265, 1986.

12. Medved R, Fabečić-Sabadi V, Medved V: Echocardiographic findings in children participating in swimming training. International Journal of Sports Medicine, 7, 2:94-99, 1986.

13. Medved R, Fabečić-Sabadi V, Medved V: Echokardiographische und Elektrokardiographische Veranderunge bei trainierende Kindern im Schwimmsport. Medizin und Sport, 27, H. 4:121-126, 1987.

14. Heimer S, Mišigoj M, Medved V: Some anthropological characteristics of top volleyball players in SFR Yugoslavia. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 28, 2:200-208, 1988.

15. Medved V: Bioelektrička i kinetička dijagnostika lokomocije. Elektrotehnika, 32, 6:335-343, 1989.

16. Milanović D, Heimer S, Medved V, Mišigoj-Duraković M, Fattorini I: Possibilities of application of test results in programming top athletes' training. Basketball Medical Periodical, 4, 1:3-8, 1989.

17. Heimer S, Medved V, Matković B: Funkcionalne karakteristike košarkaša. Košarkaški medicinski vjesnik, 5, 2-3:47-50, 1990.

18. Medved V, Tonković S: Method to evaluate the skill level in fast locomotion through myoelectric and kinetic signal analysis. Medical and Biological Engineering and Computing, 29, 4:406-412, 1991.

19. Medved V, Tonković S: Locomotion diagnostics: Some neuromuscular and robotic aspects. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, 10, 2:23-28, 1991.

20. Heimer S, Medved R, Medved V: Aparatura za kineziološku dinamografiju. Hrvatski športskomedicinski vjesnik, 6:46-47, 1991.

21. Medved R, Heimer S, Medved V, Janković S: Postupak za odredjivanje postotka masnog tkiva metodom bioelektrične impedancije. Hrvatski športskomedicinski vjesnik, 6:48-49, 1991.

22. Medved V: Algoritam za kvantifikaciju jednostavnih kretanja s pomoću bioelektričkih i biomehaničkih signala. Elektrotehnika, 35, 3:137-144, 1992.

23. Heimer S, Medved V, Hofman E: Brzina pokreta studentske populacije. Kineziologija, 24, 1-2:21-23, 1992.

24. Medved R, Mišigoj-Duraković M, Medved V: Sexual dimorphism in growth from 8 to 18 years. International Journal of Anthropology, 8, 1:1-9, 1993. (tiskano i kao: Diferencijacije u rastu dječaka i djevojčica od osme do osamnaeste godine - longitudinalna studija. Medicinski anali, 15: 5-15, 1989.)

25. Medved V: On optimal conditions of EMG signal spectral analysis. Periodicum biologorum, 95, 1:51-54, 1993. (prošireni abstrakt)

26. Medved V, Heimer S: A new balance measurement system: Some analytical and empirical considerations. Periodicum biologorum, 95, 1:101-104, 1993. (prošireni abstrakt)

27. Medved V, Mejovšek M, Hofman E: Tehnička i tehnološka dostignuća u funkciji usvajanja motoričkih znanja. Kineziologija, 25, 1-2:148-152, 1993.

28. Medved R, Matković BR, Medved V: Kardiorespiratorne diferencijacije izmedju spolova od 8 - 18 godine. Hrvatski športskomedicinski vjesnik. 2-3:49-57, 1993.

29. Medved V: Towards a virtual reality-assisted movement diagnostics - an outline. Robotica, 12, 1:55-57, 1994.

30. Medved V, Bobinac D, Šentija D: Morphohistochemical and EMG observations in musculus biceps brachii in humans of various levels of physical activity. Periodicum biologorum, 96, 1:87-90, 1994. (prošireni abstrakt)

31. Medved V, Tonković S, Cifrek M: Simple neuro-mechanical measure of the locomotor skill: An example of backward somersault. Medical Progress through Technology, 21:77-84, 1995.

32. Persson T, Lanshammar H, Medved V: A marker-free method to estimate joint centre of rotation by video image processing. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 46:217-224, 1995.

33. Šentija D, Cifrek M, Medved V: Comparison of work efficiency and muscle activity for two all-out rowing tests. Croatian Sports Medicine Journal, 13, 2-3:35-39, 1998. (reprint rada 33 u popisu radova objavljenih u zbornicima)

34. Cifrek M, Tonković S, Medved V: Measurement and analysis of surface myoelectric signals during fatigued cyclic dynamic contractions. Measurement, 27:85-92, 2000.

35. Jaklinović-Fressl Ž, Horga S, Milanović D, Heimer S, Andrijašević M, Medved R, Medved V, Jukić I: The journal “Kinesiology” is thirty years young (1971-2000) and ten years old (1990-1999). Kinesiology, 32:5-30, 2000.

36. Kasović M, Pribanić T, Medved V: Take-off and landing properties in top-level football players: a ground reaction force study. Kinesiology. 34, 2: 182-191, 2002.

37. Pišot R, Kerševan K, Djordjević S, Medved V, Završnik J, Šimunič B: Differentiation of skeletal muscles in 9-year-old children. Kinesiology, 36, 1:90-97, 2004.

38. Sekulić D, Medved V, Rausavljević N, Medved V: EMG analysis of muscle load during simulation of characteristic postures in dinghy sailing. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 46,1:20-27, 2006.

39. Kondrič M, Furjan-Mandić G, Medved V: Myoelectric comparison of table tennis forehand stroke using different ball sizes. Acta Univ. Palacki. Olomouc. Gymnica, vol. 36, no. 4, 25-31., 2006.

40. Horvatin-Fučkar, M, Medved, V, Kasović M.: Elektromiografska aktivnost muskulature nogu pri izvođenju osnovnog koraka na različitim visinama step klupice, Hrvatski športskomedicinski vjesnik, 22, 1, 16-24, 2007.

41. Medved V, Kasović M: Biomehanička analiza ljudskog kretanja u funkciji sportske traumatologije, Hrvatski športskomedicinski vjesnik, 22, 1, 40-47, 2007.

42. Cifrek M, Medved V, Tonković S, Ostojić S: Surface EMG based muscle fatigue evaluation in biomechanics. Clinical Biomechanics, vol. 24, no. 4, 327-340, 2009. (uz pripadni „Editorial“: Medved V: Surface EMG application in clinical biomechanics. Clinical Biomechanics, vol. 24, no. 2, 121, 2009.)

43. Pribanić T, Peharec S, Medved V: A comparison between 2D plate calibration and wand calibration for 3D kinematic systems. Kinesiology, vol. 41, no. 2, 147-155, 2009.

44. Kovač I, Medved V: Ground reaction force analysis in traumatic transtibial amputee's gait. Collegium Antropologicum, vol. 33, suppl. 2, 107-113, 2009.

45. Kovač I, Medved V, Ostojić Lj: Spatial, temporal and kinematic characteristics of traumatic transtibial amputee's gait. Collegium Antropologicum, vol. 34, suppl. 1; 205-213, 2010.

46. Kovač I, Medved V, Kasović M, Heimer Ž, Lužar-Stiffler V, Pećina M: Instrumented joint mobility analysis in traumatic transtibial amputee patients. Periodicum biologorum, 2010.

47. Srhoj-Egerker V, Cifrek M, Medved V: The application of Hilbert-Huang transform in the analysis of muscle fatigue during cyclic dynamic contractions. Medical and Biological Engineering and Computing, vol. 49, no. 6, 659-669, 2011.

48. Havaš L, Skočir Z, Medved V: Modelling of the athlete's training decision support. Tehnički vjesnik - Technical Gazette: znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 20 (2013), 2; 315-322.

RADOVI OBJAVLJENI U ZBORNICIMA (uključeni i sažetci)

1. Medved V: An approach to bioelectric signal analysis and processing. Proceedings - World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Hamburg 1982, 18.05

2. Hudolin V, Dabić-Jeftić M, Medved V, Demarin V: Timski rad u neurološkoj dijagnostici. Interdisciplinarnost znanosti, obrazovanja i inovacija (2/82), ur. Z Šeparović, B Jušić, Biblioteka "Interdisciplinarne studije", Zagreb, 1984, 102-106.

3. Medved V: Kinematic data acquisition: A challenge to system designer. Proceedings - Third Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering, Portorož, 1983, 15.08

4. Medved V, Medved Ve: Ideal bioelectric signal analyzer concept. Proceedings - Congress on Medical Instrumentation - Essential qualities, Amsterdam, 1984, A 13

5. Medved V, Medved Ve: Trend razvoja medicinskih dijagnostičkih sistema putem obrade bioelektričnih signala. Zbornik simpozija Biokibernetika ‘84, Skopje, 1984, III.13-III.20.

6. Medved V, Heimer S, Wagner I: Mogućnosti biomehaničkih istraživanja na primjeru sportske gimnastike. Zbornik sažetaka radova II Kongresa pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Zagreb, 1984, 146-147. (abstrakt)

7. Medved V, Wagner I: Take-off force patterns in wimen gymnasts prior to twisting and somersaulting. Medical and Biological Engineering and Computing Supplement - Proceedings - XIV International Conference on Medical and Biological Engineering and VII International Conference on Medical Physics, Espoo, 1985, 15.85 (Medical and Biological Engineering and Computing, Vol. 23, supplement Part 2, 1985, 1284-1285.

8. Wagner I, Medved V, Čaklec I: Analiza odrazne sile kod izvodjenja salta natrag. Zbornik 5. Simpozija Medicina i tehnika, JUREMA 30, IV svezak, Zagreb, 1985, 23-27.

9. Medved V: Biomehanički mjerni sistem. Zbornik 6. Savjetovanja o mjerenju, JUREMA 29, Plitvice 1984, 43-46.

10. Medved V: Micro-computer based measurement and processing method for human locomotor system's take-off properties evaluation. Experimental Stress Analysis (Proceedings - VIII Int. Conf. on Experimental Stress Analysis, Amsterdam, 1986), Ed. H Wieringa, Martinuus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1986, 117-122.

11. Medved V, Wagner I, Živčić K: Prilog procjeni odraznih sposobnosti lokomotornog sistema. Zbornik 6. Simpozija Medicina i tehnika, JUREMA 31, Zagreb, 1986, 7-9.

12. Medved V, Volčanšek B, Medved R: Telemetry of electrical heart activity in swimmers - a case study. Biotelemetry IX (Proceedings of the IXth International Symposium on Biotelemetry, Dubrovnik, 1986), Ed. H P Kimmich, M R Neumann, Doring-Druck, Druckerei und Verlag, Braunschweig, 1987, 99-101.

13. Medved V: Computer algorithm for an EMG-based muscular fatigue assessment method. New Methods in Applied Ergonomics (The Proceedings of the Second International Ergonomics Symposium, Zadar, 1987), Ed. J R Wilson, E N Corlett, I Manenica, Taylor and Francis, London, 1987, 71-75.

14. Medved V, Tonković S: Some myoelectric and kinetic correlates of gymnastic skill. Journal of Biomechanics (Abstracts of the XII Congress, International Society of Biomechanics, Los Angeles, 1989), 22, 10, 1054, 1989. (abstrakt)

15. Medved V, Heimer S, Medved R, Momirović K, Mišigoj-Duraković M, Šentija D: Prilog razvoju instrumentacijskih sustava za procjenu anaerobnog energetskog kapaciteta. 8. Simpozij Medicina i Tehnika, Zbornik radova JUREMA 35, III svezak, Zagreb, 1990, 81-84.

16. Medved V: Electromyographic analysis of dynamic muscle fatigue. Abstract - First World congress of Biomechanics Volume I (Programmed by: S.L.-Y. Woo, J.S. Wagner, D.E. MacKenna), San Diego, 1990, p. 188 (abstrakt)

17. Medved R, Mišigoj-Duraković M, Janković S, Medved V, Pavičić L: Heart volume quotient in athletes, in: Sports, Medicine and Health, G.P.H. Herman, W. L. Mosterd (Eds.) Excerpta Medica - International Congress Series (Proceedings of the XXIV World Congress of Sports Medicine, Amsterdam, 1990), 986-988.

18. Heimer S, Mišigoj-Duraković M, Medved V, Bosnar K: Relationship of certain laboratory and field tests in the assessment of anaerobic capacity. In: Advances in Ergometry, N. Bachl, T.E. Graham, H. Lollgen (Eds.), Springer Verlag Berlin Heidelberg 1991 (6th Int. Seminar on Ergometry), 364-369.

19. Medved V: A new concept of virtual reality assisted locomotion evaluation instrument. Abstract. Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI)'s 26th Annual Meeting and Exposition, Washington, D.C., 1991. (abstrakt)

20. Medved V: Some myoelectric and kinetic velocity correlates in vertical jumping. IV International Symposium on Biomedical Engineering, Peniscola, Spain, 1991. (abstrakt)

21. Medved V: Robotic analysis of a simple locomotion. Proceedings of the 13th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society v 13 pt. 5, Orlando, 1991, p 2042 (abstrakt)

22. Medved V, Tonković S: Kinesiological system for the assessment of motor learning and rehabilitation. II. EMED User Meeting, Forum of Physical Medicine and Rehabilitation, Beč, 1991,p 15. (abstrakt)

23. Tonković S, Medved V: One method of fast motion analysis. Electrophysiological Kinesiology (Proceedings of the ISEK'92 Congress, Firenza, 1992) Ed. by A Pedotti. IOS Press 1993. 3. Motion analysis, 134. (abstrakt)

24. Lanshammar H, Persson T, Medved V: Comparison between a marker-based and a marker-free method to estimate centre of rotation using video image analysis. Sec. World Congr. of Biomechanics,Amsterdam, 1994. Vol II,375 (Ed. L Blankevoort, JGM Kooloos) (abstrakt) 

25. Lanshammar H, Persson T, Medved V: A marker-free method to estimate hip joint centre of rotation, compared with radiological determination. World Congress of Medical and Biological Engineering and Medical Physics, Rio de Janeiro in 1994. Biomechanics-111. OS05-4.4 (abstrakt)

26. Medved V: Movement analysis as a paradigm for a computer-based environment. Proceedings 5th SONT (Symposium  on New Technologies), Poreč, 1995.

27. Medved V, Bobinac D, Šentija D: EMG observations of musculus biceps brachii in attempted elbow flexion correlated with analogous morphohistochemical data. Second Triennial International Hand and Wrist Symposium, San Francisco, 1995. (abstrakt)

28. Medved V, Medved V: Automated medical system for neuro-muscular diagnostics. ICAUTO-95 (International Conference on Automation), Indore, 1995, No.334

29. Medved V, Tonković S, Cifrek M. Elektromiografija u sportskoj dijagnostici. 3. Konferencija o sportu Alpe-Jadran. Dijagnostika u sportu. (Ur. D. Milanović). Rovinj 1996, 312-314. (reprint u zborniku radova međunarodnog savjetovanja "Dijagnostika treniranosti sportaša". (Ur. D. Milanović i S. Heimer). Zagreb, 1997, 91-94.

30. Medved V, Cifrek M, Šentija D, Ljubičić Z, Strabić M. Myoelectric and kinematic activity patterns in simulated rowing exercise. 11th International Symposium on Biomedical Engineering '96, Zagreb, 109-112.

31. Mejovšek M, Hraski Ž, Medved V: Biomehanička dijagnostika. Zbornik radova međunarodnog savjetovanja “Dijagnostika treniranosti sportaša”.(Ur. D. Milanović i S. Heimer). Rovinj 1996, 63-66.

32. Cifrek M, Tonković, Medved V: Surface myoelectric signal spectral analysis during fatiguing dynamic contractions of quadriceps muscle. Proceedings of the 8th International IMEKO Conference on Measurement in Clinical Medicine. Biomedical Measurement and Instrumentation. (ur. R. Magjarević), Dubrovnik, 1998, 3.98-3.101.

33. Šentija D, Cifrek M, Medved V: Comparison of work efficiency and muscle activity in two all-out rowing tests. Proceedings of the 8th IMEKO Conference on Measurement in Clinical Medicine. Biomedical Measurement and Instrumentation. (ur. R. Magjarević), Dubrovnik, 1998.

34. Kasović-Vidas M, Medved V: Some EMG and takeoff features to characterise alpine skiers. Proceedings of the 8th IMEKO Conference on Measurement in Clinical Medicine. Biomedical Measurement and Instrumentation. (ur. R. Magjarević), Dubrovnik 1998, 3.148-3.151 (reprint u Zborniku radova Trener i suvremena dijagnostika. 8. Zagrebački sajam sporta. (Ur. Ž. Hraski i Br. Matković). Zagreb, 1999, 123-129)

Ubaciti:

35. Furjan-Mandić G, Medved V, Kasović-Vidas M: Myoelectric and neuromuscular features of aerobic push-ups. Proceedings II. 6. Sport Kinetics Conference ’99 “Theories of Human Motor Performance and their reflections in Practice”. International Association of Sport Kinetics. (Ed. B. Jošt). Ljubljana, 1999, 39-41.

36. Medved V, Kasović-Vidas M: Površinski EMG – izravno praćenje aktivnosti muskulature. Zbornik radova Trener i suvremena dijagnostika. 8. Zagrebački sajam sporta (Ur. Ž. Hraski i Br. Matković), Zagreb, 1999, 29-36.

37. Medved V, Kasović-Vidas M: Korištenje mjerne platforme u registraciji dinamičkih karakteristika sportskih kretnih struktura. Zbornik radova Trener i suvremena dijagnostika. 8. Zagrebački sajam sporta (Ur. Ž. Hraski i Br. Matković), Zagreb, 1999, 37-41.

38. Cifrek M, Tonković S, Medved V: Surface EMG spectrogram in dynamic muscle fatigue monitoring - Influence of analysis parameters. Medical & Biological Engiuneering & Computing, Vol. 37, Suppl. 1, 1999, 375-376 (Proceedings of the 11th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering, Tallin, 1999) supplement Editors: Hiie Hinrikus, Kalju Meigas, Jaanus Lass, Jevgeni Ruupulk.

39. Kasović-Vidas M, Furjan-Mandić G, Medved V: Mioelektrični i neuromuskularni pokazatelji sklekova u aerobici. Zbornik radova 4. Konferencije o sportu Alpe-Jadran (Ur. E. Hofman), Rovinj, 1999, 172-176. (reprint pod naslovom: “Myoelectric and neuromuscular features of aerobic push-ups exercise”. U: S. Heimer (ur.) Proceedings of European Conference CESS “Health related physical activity in adults”, Poreč. Barcelona: European Confederation Sport and Health - CESS. 2000)

40. Kasović-Vidas M, Medved V, Krois I: Jedan biomehanički test alpskih skijaša. Zbornik radova simpozija Kineziologija za 21. stoljeće (Ur. D. Milanović), Dubrovnik, 1999, 272-276.

41. Furjan-Mandić G, Medved V, Kasović-Vidas M, Oreb G: Mioelektrički pokazatelji nadlaktice kod dvije razine utreniranosti aerobike. Zbornik radova simpozija Kineziologija za 21. stoljeće (Ur. D. Milanović), Dubrovnik, 1999, 268-271.

42. Medved V, Filipović V, Katović D: Laboratory method for kinesiological and EMG dynamic testing of postural status. Proceedings of the EMBEC’ 99 (European Medical & Biological Engineering Conference), Part I, Biomechanics P, Vienna, Austria, 1999, No. 2054., 322-323.

43. Medved V, Nemec B, Kasović-Vidas M, Rađenović O: Laboratory and field research into biomechanics of alpine skiing. Abstract Book. Second International Congress on Skiing and Science (Ed. E. Mueller, R. Roithner, W. Niessen, C. Raschauer, H. Schwameder), St. Christoph am Arlberg, 2000, 16-17. (abstrakt), a kao puni članak tiskano u: Science and Skiing II, (Ed. E. Mueller, H. Schwameder, C. Raschner, S. Lindinger, E. Kornexl) Schriften zur Sportwissenschaft, Band 26, Verlag Dr. Kovač in Hamburg 2001, 84-94.

44. Medved V, Kasović-Vidas M: Biomechanical testing of alpine skiers. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Chicago 2000 (abstrakt)

45. Medved V: Locomotion systems study in biomedical engineering curriculum. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering. Chicago 2000 (abstrakt)

46. Medved V: Teaching instrumentation and methodology in human motion analysis. 23th Annual International Conference of IEEE Engineering in Medicine & Biology Society. Istanbul, 2001.

47. Medved V, Rađenović O, Nemec B: Analisi di segnali biomeccanici nella riceraca applicata allo sci alpino. Proceedings ESMAC-SIAMOC. Rome, 2001. 127 (abstrakt)

48. Rađenović O, Nemec B, Medved V: A new biomechanical measurement and testing method for turns in alpine skiing. Proceedings of the International Federation for Medical & Biological Engineering (R. Magjarević, S. Tonković, V. Bilas, I. Lacković (ur.). Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Zagreb, 2001. 624-627.

49. Medved V: Human locomotion study: the biomechanical methodology and kinematics measurement aspects. Annual of the Croatian Academy of Engineering. 1 (2002); 69-80.

50. Kasović M, Medved V: O važnosti nekih biomehaničkih veličina u sportskoj dijagnostici. Zbornik radova 11. Zagrebačkog sajma sporta i nautike (Milanović, Dragan (ur.)). Zagreb, 2002. 292-295.

51. Kovač I, Kudrna M, Medved V: Postural sway characteristics in amputees tested on stabilometric balance platform. Third ISPO Central and Eastern European Conference / Jelić, Miroslav (ur.). Zagreb : Društvo za protetiku i ortotiku ISPO, 2002. 81 (abstrakt)

52. Furjan-Mandić G, Milković R, Medved V, Oreb G: Back muscles exercises - myoelectric indicators. Proceedings Book of 3th International Scientific Conference Kinesiology - New Perspectives / Milanović, Dragan ; Prot, Franjo (ur.). Zagreb : Intergrafika, 2002. 693-696.

53. Kasović M, Medved V, Vučetić V: Testing of take-off capacities in the lower extremities of top football players. Proceedings Book of 3th International Scientific Conference Kinesiology - New Perspectives / Milanović, Dragan ; Prot, Franjo (ur.). Zagreb : Intergrafika, 2002. 677-680.

54. Medved V, Oreb G, Furjan-Mandić G, Šentija D, Janković S, Kasović M: Neuro-muscular biomechanical diagnostics of sportive and pathological locomotion: a project review. Biomechanics in the Decade of Bone & Joint. Brussels : , 2002. (reprint u: Prvi kongres znanstvenika iz domovine i inozemstva, Zagreb-Vukovar, Zbornik sažetaka postera znanstvenih novaka izlaganih u inozemstvu 2002., 2003. i 2004. godine / Kniewald, Zlatko (ur.).
Zagreb-Vukovar : Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, 2004. 816). (abstrakt)

55. Medved V: Biomedical engineering in human movement analysis. 6th International Conference Biotechnology and Public Health - Book of Abstracts. Zagreb : , 2003. 46 (abstrakt)

56. Cifrek M, Medved V, Tonković S: Primjena površinske elektromiografije pri procjeni umora mišića tijekom cikličkih dinamičkih kontrakcija // Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Kondicijska priprema sportaša / Milanović, Dragan ; Jukić, Igor (ur.). Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2003. 123-128.

57. Heimer Ž, Kasović M, Medved V: A simple method to test kinematic system calibration // 6th International Conference Biotechnology and Public Health - Book of Abstracts. Zagreb : , 2003. 43 (abstrakt)

58. Kondrič M, Furjan-Mandić G, Medved V: Myoelectric and neuromuscular measures of forehand strike in table tennis executed with ball of two different sizes // Abstracts book of the 8th International Table Tennis Federation Sport Science Congress. Paris : INSEP, 2003. (abstrakt)

59. Medved V, Pećina M: Introducing human locomotion analysis into the medical curriculum at the University of Zagreb // Proceedings of the World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering / Cheong, Serena (ur.). Sydney : Amlink digital services, 2003. 4309 (abstrakt)

60. Medved, V: Application of engineering in the study of human locomotion. Annual 2004 of the Croatian Academy of Engineering. 1 (2004) , 1; 89-108.

61. Grubišić F, Kasović M, Medved V: Perspektiva kinematičkih analiza ljudskog pokreta u fizikalnoj medicini // Fizikalna medicina i rehabilitacija / Krapac, Ladislav (ur.). 2004. Zagreb : Hrvatsko društvo za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju HLZ-a,

62. Medved V: Experiment vs. modelling and simulation - a task for biomechanists // Workshop on Signals and Systems in Human Motion / SoftCOM 2004 / Begušić, Dinko ; Dujmić, Hrvoje ; Zanchi, Vlasta (ur.). Split : Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture, Split, 2004. 31-32

63. Medved V:  The use of kinesiological EMG in sports medicine. U: Modern methods in the rehabilitation of sportsmen. Abstract book (Vidmar J, Dervišević E, Čoh M, Pavlovčić V, Bilban M and Hadžić V., Eds.) Ljubljana, Fakulteta za šport, 2004, 15-18. (abstrakt)

64. Rađenović O, Medved V, Kasović M: Comparison of wedge turn on standard and carving skies. 5th International Symposium Computer Science in Sport, Hvar, 2005. (abstrakt)

65. Kasović M, Koršić M, Medved V: Sportom u mladosti za prevenciju osteoporoze u starosti. Zbornik radova 14. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske. Findak V, ur. Zagreb, Intergrafika d.o.o. 2005, 302-305.

66. Furjan-Mandić G, Kondrič M, Medved V, Kasović M, Oreb G: Trunk and shoulder musculature activity in Nordic Walking using different pole lengths. 4th International scientific conference on kinesiology. Milanović D, Prot F (ur) Zagreb, Faculty of Kinesiology, 2005, 845-847.

67. Medved V: Mogućnosti primjene analize hoda u pedijatriji. Treći simpozij Hrvatskog društva za dječju kardiologiju i reumatologiju s međunarodnim sudjelovanjem. Malčić I (ur) Zagreb: Medicinska naklada, Zagreb, 2005. 26. (abstrakt)

68. Heimer Ž, Medved V: Kolorirani prikaz računalske analize hoda. Medicinska informatika 2005, 7. Simpozij HDMI, Rijeka, 21.10. 2005. (abstrakt)

69. Medved V: Biomedicinsko inženjerstvo. U: Prvi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva ZBORNIK (gl. Ur. P. Barišić) Zagreb-Vukovar 15-19 studenoga 2004. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Zagreb, 2006. 282-286.

70. Kasović M. Medved V, Cifrek M, Mejovšek M: Dynamic stability in landing with ACL deficient knee joint. Abstracts book of 5th World Congress of Biomechanics, (2006), Munich, Germany. Journal of Biomechanics, 2006, vol. 39, Supplement 1, pp. S501. (abstrakt)

71. Kasović M, Medved V, Cifrek M, Matković B, Jankovic S, Jukić I: The effect of muscle fatigue on motor control in the knee joint. XVI Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology - From research to practice. Torino, Italy, June 28 - July 1, 2006. Proceedings, Editors: Alberto Rainoldi, PhD, Marco Alessandro Minetto, MD, pp 74-75. (abstrakt)

72. Kasović M, Mejovšek M, Medved V: Utjecaj umora muskultaure na proprioceptivnu osjetljivost. Proceedingas of the 1st International Conference “Contemporary Kinesiology” (Maleš B, ur.) 2006. Kupres, BiH, 111-115.

73. Kasović M, Medved V, Mišigoj-Duraković M: Biomehanički pristup u dijagnostici problema lokomotornog sustava starije populacije. Hrvatski gerontološki kongres 2006, Liječnički vjesnik - Knjižica sažetaka 2. nr. 128, str. 138. (abstrakt)

74. Ergović, V.; Tonković, S.; Medved, V. Kasović, M. Data mining time series of human locomotion data based on functional approximation// IFMBE Proceedings MEDICON 2007, Vol. 16 / Jarm, Tomaz ; Kramar, Peter ; Županić, Anze (ur.). Ljubljana, 2007. 677-680.

75. Baca, A., Medved, V, Kornfeind, P., Heller, M., Kasović, M, Kondrič, M. : Comparative study of muscle fatigue in table tennis training - An outline. Proceedings Book. 10th International Table Tennis Sports Science Congress - Zagreb, May 18-20 2007. (Ed. Kondrič, M., Furjan-Mandić, G.), pp. 164-167.

76. Kasović, M., Mejovšek, M., Medved, V, Lončar, V.: The role of muscle fatigue on knee biomechanics during single leg landings, Book of Abstracts of the 12th Annual Congress of the European College of Sports Science / Kallio, Jouni ; Komi V., Paavo ; Komulainen, Jyrki ; Avela, Janne (ur.). Jyvaskyla, Finland : Otavan Kirjapaino Oy, pp. 325-326. (abstrakt)

77. Kondrič M., Medved V., Baca A, Kasovic M, Furjan Mandić G, Slatinšek U: Kinematic analysis of top spin stroke with balls of two different sizes. Proceedings book of 10th ITTF Sports Science Congress, (2007), pp. 10-14.

78. Kondrič, M., Medved, V, Kasović, M, Furjan-Mandić, G, Slatinšek, U.: Differences in GRF executing forehand topspin with different balls. Proceedings book of 10th ITTF Sports Science Congress, (2007), pp. 386-392.

79. Kasović M, Pribanić T, Medved V: The study of muscle fatigue effect on dynamic stability in knee joint. Ptogram and abstracts book of the XXI Congress of International Society of Biomechanics. Journal of Biomechanics 40 (2007) (S2) (Huiskes R, Guilak F (Eds.), Taipei, Elsevier, 2007, 587.

80. Medved V: From research to teachnig human kinesiological biomechanics: A Zagreb experience. Challenges in Remote Sensing. Proceedings of the 3rd WSEAS International Conference on Remote Sensing (REMOTE 07), Venice, Italy, 2007, November 21-23 (V Zanchi, R Revetria, A Cecchi, V Mladenov and A Zemliak (Eds.), Venice, WSEAS Press, 2007, 43-46. http://www.wseas.us/e-library/conferences/2007venice/papers/600-138.pdf

81. Medved V, Kasović M: Primjena biomehaničke dijagnostike u pedijatriji: prilog optimizaciji rehabilitacijskog programa. IV Simpozij Hrvatskog društva za dječju kardiologiju i reumatologiju (Malčić I (ur.), Zagreb, Medicinska naklada, 2007, 47-48.

82. Kasović M, Medved V, Mejovšek M, Ergović V: Biomechanical diagnostics in knee joint condition in sport. Proceedings Book of 5th Internatioanl Scientific Conference in Kinesiology (Milanović D, Ptor F (Eds) ; Prot, Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008. 242-245.

83. Kovač I, Medved V, Kasović M: Instrumented gait analysis of traumatic transtibial amputee patients. Proceedings 5th Regional Central European ISPO Conference, Portorose, Slovenia, 19-21 September 2008.

84. Kovač I, Medved V, Kasović M: Biomehanička analiza hoda protetički opskrbljenih osoba s traumatskom potkoljenom amputacijom. Zbornik radova IV. Hrvatskog kongresa fizikalne i rehabilitacijske medicine. Varaždinske toplice 19-22.06.2008. Zagreb, Hrvatsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu 2008. 19.

85. Medved V, Ergović V, Tonković S: Towards a high performance expert system for gait analysis. IFMBE Proceedings of 4th European Congress for Medical and Biological Engineering 2008 (Vander Sloten ; Verdonck ; Nyssen ; Haueisen (ur.).
Antwerp : Springer Verlag, 2008. 2105-2108.

86. Medved V: Biomechanics laboratory as a source of real life human movement data. Book of Abstracts - KDSA 2008, workshop on Knowledge Discovery in Scientific Applications / Gamberger, Dragan (ur.). Zagreb, 2008.

87. Ergović V, Tonković S, Medved V: Human gait data mining by symbol based descriptive features. Proceedings of XI World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering / Dossel and W.C. Schlegel (ur.). Munchen : Springer Verlag, 2009. 460-463.

88. Šerbetar I, Medved V: Temporal stability in dual rhythmic motor task. In: Loland, S., Bø, K., Fasting, K., Hallén, J., Ommundsen, Y., Roberts, G., Tsolakidis, E. (Eds.), Book of Abstracts - 14th Annual Congress of the European College Of Sport Science, Oslo, Norway. 2009.

89. Milanović, Dragan; Jaklinović, Željka; Heimer, Stjepan; Medved, Vladimir; Bok, Daniel. Journal Kinesiology (1971-2009). Book of Abstracts from the 11th International Conference of Sport Kinetics. Papadopoulos, Christos ; Starosta, Wlodzimier (ur.). Kallithea : International Association of Sport Kinetics, 2009. 280-280.

90. Medved V: Capturing sportive movements to aid the process of training, CONI – Salerno, 2010.

91. Medved V: Neuromuscular aspects in the evaluation of sports performance, CONI – Napoli, 2010.

92. Medved V: Educational role of movement analysis: methodology and technology, Salerno Convention, 2010.

93. Ergovic V, Tonkovic S, Medved V: Symbolization and coding of colored signal representation in gait analysis. (2011) IFMBE Proceedings, 37, 822-825.

94. Kezić S, Medved V, Žagar M. Augmented healthcare contribution by measurement and assessment of locomotion kinematics with NI sensor. MIPRO 2012 - 35th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - Proceedings, art. no. 6240770, 896-899.

KNJIGE I POGLAVLJA U KNJIGAMA

1. Heimer S, Matković B, Medved R, Medved V, Žuškin E: Praktikum kineziološke fiziologije, Fakultet za fizičku kulturu, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1985 (drugo dopunjeno izdanje 1997).

2. Medved V: Instrumenti. U: Medved R i sur.: Sportska medicina, JUMENA Zagreb, 1987, 789-810.

3. Medved V: Analiza elektromiograma u športu. U: Pećina M, Heimer S (ur): Športska medicina. Odabrana poglavlja. Naprijed, Zagreb, 1995, 64-70.

4. Medved V: Measurement of Human Locomotion, CRC Press, Boca Raton, Fl, 2001.

5. Medved V: Električna svojstva mišića; elektromiografija u biomehanici (poglavlje 23) i Kinematika i kineziologija lokomocije (poglavlje 24) U: Nikolić, V., Hudec, M. i sur. (2011). Principi biomehanike, Zagreb: Naklada Ljevak, 463-496.

6. Medved V, Aiello P: L’applicazione dei moderni sistemi di analisi del movimento alla ricerca sull’analisi performativa attraverso l’integrazione di approcci metodologici quantitativi e qualitativi. (Parte II:  La complessita’ dell’analisi performativa. Approcci metodologici e strumenti operativi) u tisku

7. Medved V, Cifrek M: Kinesiological Electromyography, Biomechanics in Applications, Vaclav Klika (Ed.), ISBN: 978-953-307-969-1, InTech, 2011. http://www.intechopen.com/articles/show/title/kinesiological-electromyography

8. Medved, V. Biomehanička analiza hoda. U: Jelušić, M., Malčić, I. i sur. (2014). Pedijatrijska reumatologija, Zagreb: Medicinska naklada, 133-137.

OSTALE PUBLIKACIJE

1. Medved V: Pregled metoda funkcionalne električne stimulacije mišića pomoću procesiranih radiokomunikacijskih signala. Izvještaj SIZ-u za znanost, RIZ-IETA, Zagreb, 1980.

2. Mejovšek M, Medved V: Djelatnost laboratorija za biomehaniku, Elaborat, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 1982.

3. Medved V, Mejovšek M: Laboratory for Biomechanics, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 1982.

4. Wagner I, Heimer S, Medved V: Prijedlog mjerenja i praćenja nekih biomehaničkih, antropoloških i kinezioloških dimenzija kod nekih elemenata tehnike iz sportske gimnastike, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 1983.

5. Medved R, Sabadi V, Medved V, Volčanšek B: Uloga ultrazvuka /ehokardiografije/ u zdravstvenoj kontroli sportaša, Elaborat, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 1984.

6. Medved V, Wagner I, Živčić K: Biomehaničko testiranje odraznih sposobnosti u sportskoj gimnastici, Elaborat, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 1985.

7. Medved V, Wagner I: Biomehaničko testiranje odraznih sposobnosti u sportskoj gimnastici II, Elaborat, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 1987.

8. Medved R, Sabadi V, Volčanšek B, Medved V, Grčić-Zubčević N, Karković R, Popović J: Utjecaj treninga plivanja na ehokardiografske dimenzije, Elaborat, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 1987.

9. Medved R, Brdarić R, Medved V: Primjena brze metode odredjivanja laktata, Elaborat, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 1987.

10. Heimer S, Medved R, Momirović K, Medved V, Mišigoj-Duraković M: Konstrukcija i valorizacija step-testa za procjenu anaerobnog energetskog kapaciteta, Elaborat, Fakultet za fizičku kulturu,  Zagreb, 1988.

11. Medved R, Medved V: Sredstva bržeg oporavka, Elaborat, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 1989.

12. Medved V: Zapažanja s boravka u SAD-u u okviru Fulbrajtova programa. Kineziologija, 1990.

13. Mejovšek M i Medved V: Biomehanika. U: Heimer S I sur. (ur.) Pregled istraživanja 1959-1994. - Fakultet za fizičku kulturu, Fakultet za fizičku kulturu, 1994. 15-22.

14. Tonković S, Medved V, Kniewald Z, Lončarić S: Tehnika i medicina. U: Strategija promišljanja razvoja Hrvatske – Bijela knjiga – elaborat HATZ (Akademija tehničkih znanosti Hrvatske) izrađen za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (ur. J. Božičević), Zagreb, 2004.

15. Medved V: Book Review: John G. Webster (Ed.): Minimaly Invasive Medical Technology, IOP Publishing Ltd, Bristol and Philadelphia, 2001, IFMBE News, july 2002.

16. Medved V: Book Review: Gail. D. Baura: System Theory and Practical Applications of Biomedical Signals, IEEE Press Series in Biomedical Engineering. Wiley-IEEE Press, 2002, IFMBE News,  july 2003.

17. Medved V: Book Review: Anne Beuter, Leon Glass, Michael C. Mackey and Michčle S. Titcombe (Eds): Nonlinear Dynamics in Physiology and Medicine, Interdisciplinary Applied Mathematics, vol. 25, Springer-Verlag, New York, 2003, IFMBE News, nov 2004.

18. Mejovšek M i Medved V: Biomehanika. U: Jaklinović-Fressl Ž (ur.) Kineziološki fakultet: 1959-2004. građa za bibliografiju. Zagreb, Kineziološki fakultet, 2004., 38-50.

19. Medved V: Moderni laboratorij za biomehaniku ljudskog kretanja - Prilog scenariju za emisiju Trenutak spoznaje (autor Ana Franić) prikazanu 01.06.2005. na HRT2.

20. Medved V, Kasović M: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia, ISB Newsletter, ISSUE Number 105, June 2008, 7-8.

21. Mejovšek M i Medved V: Biomehanika. U: D. Milanović (ur.) Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet 1959.-2009. Zagreb, Kineziološki fakultet, 2009, 195-200.

TEHNIČKA UNAPRIJEĐENJA, PATENTI I INOVACIJE

1. Stojević Z, Milevoj V, Gold H, Medved V, Stepinac J, Trinajstić D, Ulaga I: Univerzalni digitalnu uredjaj za industrijska mjerenja. 11. izložba izuma, tehničkih unapredjenja i noviteta INOVA 83, Zagreb, eksponat br. 134.

2. Medved V: Tehničko rješenje višekanalnog podsistema za kondicioniranje i akviziciju signala vezanog na mikroračunalo, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 1985.

3. Medved V: Tehničko rješenje i protokol testa anaerobnog kapaciteta Wingate, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 1989.

Izabrani projekti

„Biomehaničko testiranje odraznih sposobnosti u sportskoj gimnastici I i II“, naručitelj Republička samoupravna interesna zajednica (RSIZ) fizičke kulture (1985-1987), voditelj

„Neuro-muskularna biomehanička dijagnostika sportskih i patoloških lokomocija“, naručitelj Ministarstvo znanosti i tehnologije (MZT) Republike Hrvatske (1996-2001), voditelj

„Kreiranje centra izvrsnosti za studij lokomocije“, naručitelj Ministarstvo znanosti i tehnologije (MZT) Republike Hrvatske (2002-2006), voditelj

“Computer aided neuro-muscular biomechanical analysis and diagnostics of complex movements”, bilateralni znanstvenoistraživački projekt Hrvatska-Austrija: suradna ustanova Institut sportskih znanosti, Sveučilište u Beču (2006-2007), suvoditelj

„Automatizirano mjerenje pokreta i ekspertna procjena u studiju lokomocije“, naručitelj Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) Republike Hrvatske (2007-2013), voditelj

„Mjerenje i karakterizacija podataka iz stvarnog svijeta“, naručitelj Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) Republike Hrvatske (2007-2013), suradnik (voditelj: Branka Medved Rogina)

„Centar izvrsnosti za računalni vid“, naručitelj Sveučilište u Zagrebu (2012), suvoditelj (voditelj: Sven Lončarić)

„Pedobarografske značajke ljudske lokomocije u sportu i medicini“, naručitelj Sveučilište u Zagrebu (2013-2014), voditelj

Povijest zaposlenja

1978 – 1982 Institut za elektroniku, telekomunikacije i automatizaciju (IETA) Radioindustrije Zagreb

1982 -          Fakultet za fizičku kulturu (danas Kineziološki fakultet), Sveučilište u Zagrebu