Uvjeti upisa na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije 2015. / 2016.
Kineziološki fakultet
Zagreb, Horvaćanski zavoj 15, telefon (01) 36 58 666, faks (01) 36 34 146
url: www.kif.unizg.hr, e-pošta: dekanat@kif.hr
dekan: dr. sc. Damir Knjaz, izvanredni profesor
prodekan za nastavu: dr. sc. Mario Baić, docent
prodekan za znanstveni rad: dr. sc. Lana Ružić, redoviti profesor
prodekan za poslovnu politiku i financije: dr. sc. Tomislav Krističević, docent
tajnik: Ivan Matić, dipl. prav.
 
Kineziološki fakultet akademska je nastavna i znanstvena institucija, jedna od mlađih članica Sveučilišta u Zagrebu. Temeljno područje znanstvenoga interesa i podučavanja na
preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima jest kineziologija, relativno mlada znanost. Ime joj je izvedeno od grčke riječi kinesiz - pokret. Danas se definira kao
opća, sveobuhvatna znanost o kretanju - vježbanju, koja istražuje, prije svega, zakonitosti upravljanja procesima vježbanja u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, sportu, sportskoj rekreaciji i kineziterapiji i ispituje djelovanje tih procesa na promjene u ljudskom organizmu.
Magistri kineziologije svoja znanja i sposobnosti pretaču u život izvodeći sve oblike nastave tjelovježbe u odgojno-obrazovnom sustavu, od predškolskoga do visokoškolskoga stupnja. U natjecateljskom sportu upravljaju sportskim aktivnostima selekcioniranih skupina djece,mladeži i odraslih sportaša; u sportskoj rekreaciji organiziraju i vode aktivnosti za mladež i odrasle; u kineziterapiji provode rehabilitacijske postupke, kao i sportske programe za osobe s invalidnošću. Osposobljeni su za znanstveni pristup utemeljenju procesa vježbanja i vrednovanju očekivanih kinezioloških učinaka u odgoju, u postizanju sportskih rezultata te u poboljšanju i održanju zdravlja sudionika kinezioloških aktivnosti.
 
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije traje pet godina (deset semestara), na kojem svi studenti tijekom prvih šest semestara slušaju isti nastavni program, koji se sastoji od predmeta temeljnih kinezioloških disciplina i interdisciplinarnih područja. Upisom četvrte godine studija (sedmog semestra) svaki student uz obvezan edukacijski modul, odabire i upisuje još jedan modul iz područja primijenjene kineziologije koji mu po završetku studija daje i dopunsku kvalifikaciju za rad u području izabranog sporta, kineziološke rekreacije, kineziterapije ili sportskog menadžmenta.
 
Svi studenti završetkom sveučilišnog studija kineziologije stječu akademski naziv magistar / magistra kineziologije (mag. cin.).
 
Na redoviti integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije u ak. 2015./16. godini upisat će se ukupno 230 studenata hrvatskih i državljana ostalih članica EU i 5 studenata stranih državljana.
 
Kriteriji za upis na studij:
1. Vrednovanje općeg uspjeha iz srednje škole 20%
2. Vrednovanje uvjeta predmeta državne mature 25%
Razina                   Postotak
2.1. Hrvatski jezik A   9%
2.2. Matematika B      8%
2.3. Strani jezik B      8%
3. Provjera specifičnih motoričkih znanja 45%
4. Kategorija sportaša (I.-VI. kategorija) 10%
Vrednovanje uspjeha u srednjem obrazovanju obavlja se na temelju općeg uspjeha
pristupnika u sva četiri razreda srednje škole do 200 bodova.
Vrednovanje uvjeta predmeta državne mature obavlja se na temelju rezultata imenovanih
predmeta na državnoj maturi do 250 bodova.
Provjera specifičnih motoričkih znanja predstavlja eliminacijski kriterij za upis na studij. Utvrđivati će se dodatnom provjerom i vrednovati do 450 bodova.
Kategorija sportaša vrednovati će se prema utvrđenim statusima sportaša od strane HOO i
biti će osnova za dodjelu bodova (do 100 bodova) i to:
· sportašima I kategorije 100 bodova
· sportašima II kategorije 95 bodova,
· sportašima III kategorije 90 bodova,
· sportašima IV kategorije 85 bodova
· sportašima V i VI kategorije 80 bodova
Kategorizacija se priznaje samo aktualnim vrhunskim, vrsnim i darovitim sportašima Hrvatske.
Svi pristupnici koji se prijave za upis na studij, osim vrhunskih sportaša Hrvatske I. i II.
kategorije podliježu razredbenom postupku.

Aktualni vrhunski sportaši Hrvatske I. i II. kategorije upisuju se izravno na studij ako polože ispite državne mature i pod uvjetom da zadovolje na procjeni zdravstvenih sposobnosti i na provjeri znanja plivanja.

Razredbeni postupak za strane studente isti je kao i za državljane Republike Hrvatske.
 
Razredbeni postupak
Svaki pristupnik koji želi upisati redoviti studij mora pristupiti provjeri zdravstvene
sposobnosti i provjeri znanja plivanja.
Provjera zdravstvene sposobnosti obavlja se na osnovi liječničkoga pregleda koji
pristupnici moraju prethodno obaviti u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi medicine rada i
sporta te popunjenih i ovjerenih obrazaca za liječnički pregled (repozitorij: Upisi na KIF-u 2015./16.).
 
Prijava za dodatnu provjeru posebnih sposobnosti, liječnička dokumentacija (anamnestički upitnik i zdravstveni list sa svim laboratorijskim nalazima), 1 fotografija veličine 3x4 cm i
uplatnica za troškove razredbenog postupka (u iznosu od 500,00 kn uplaćuje sa na žiro račun Kineziološkog fakulteta IBAN: HR76 2500 0091 1012 3280 5, poziv na broj 02-300)
dostavljaju se u Studentsku referadu Kineziološkog fakulteta ili se šalju poštom od 08.06. do 12.06.2015. godine.
 
Svi potrebni obrasci (za prijavu i liječnički pregled) i najnovije informacije dostupne su na
internetskoj stranici Kineziološkog fakulteta (repozitorij: Upisi na KIF-u 2015./16.).
 
Provjera specifičnih motoričkih znanja provest će se 29.06. i 30.06. 2015. godine u srpanjskom roku, prema rasporedu koji će biti objavljen na internetskoj stranici Kineziološkog fakulteta te u rujnu 2015. godine u eventualnom rujanskom roku.
Studenti koji nisu odgovarajućih zdravstvenih sposobnosti neće moći pristupiti provjeri
specifičnih motoričkih znanja. Provjera motoričkih znanja obavlja se na temelju stečenih znanja po nastavnom programu tjelesne i zdravstvene kulture osnovnih i srednjih škola.

Popis elemenata koji se mogu očekivati na razredbenom ispitu za upis na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziologije možete vidjeti isto u repozitoriju Upisi na KIF-u 2015./16.


Tražilica
Repozitorij
copyright © 2007-2011 KIF - Kineziološki fakultet - Sveučilište u Zagrebu