Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava
Obavijesti

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je na svojoj 5. redovitoj sjednici održanoj 5. ožujka 2020. godine donijelo Odluku o usvajanju I izmjena Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu.

Na 2. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 28. studenog 2019. godine usvojen je Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta je na svojoj redovitoj sjednici održanoj 29.4.2019. godine usvojilo II izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

Klasa: 650-02/19-01/001

Ur.broj: 251-75-01-19-02

29. travnja 2019. godine

Na temelju članka 17. stavka 10. Pravilnika o nabavi roba, radova i/ili usluga do 200.000 odnosno 500.000, a na prijedlog Povjerenstva za pripremu i provedbu nabave od 25. travnja 2019. godine,

d o n o s i m

OBAVIJEST  O ODABIRU

I.

1. Podatci o Naručitelju:

Kineziološki fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Horvaćanski zavoj 15

10 000 Zagreb

2. Predmet nabave: usluga usavršavanja jezičnih kompetencija na engleskom jeziku iz područja prevencije i rehabilitacije sportskih ozljeda

3. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb

4. Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude: Odabrana ponuda udovoljava svim traženim elementima iz dokumentacije za nadmetanje te je sukladno primijenjenom kriteriju odabira najpovoljnije ponude koju čini 100% cijena najviše rangirana ponuda u ukupno ponuđenom iznosu od 104.000,00 kuna (bez PDV-a)

DEKAN

v.r.

Izv.prof.dr.sc. Tomislav Krističević

 

Prilog: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 Dostaviti:

  1. Ponuditeljima
  2. Pismohrana

 

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta je na svojoj 4. redovitoj sjednici usvojilo I Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu.

Stupanjem na snagu Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), čime se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi direktiva 2014/55/EU, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu će od 1.prosinca 2018. zaprimati e-račune po EU normi (2014/55/EU). Podaci će biti objavljeni u Registru korisnika e-računa na stranicama Financijske agencije (FINA).

Kontakt osoba: Anđelka Matić

E-mail: eracun(at)kif.hr

Na 3. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 20. prosinca 2018. godine usvojen je Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Na 1. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 29. listopada 2018. godine usvojene su III. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je na svojoj 7. redovitoj sjednici održanoj dana 19.4.2018. godine usvojilo II izmjene i dopune Plana nabave robe, radova i usluga za 2018. godinu

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta je na svojoj 5. redovitoj sjednici održanoj 22.2.2108. godine usvojilo I izmjene i dopune Plana nabave robe, radova i usluga za 2018. godinu.

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu je na svojoj 2. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 23.11.2017. godine usvojio Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu.

Temeljem zaključka Vlade Republike Hrvatske (N.N. br. 32 od 18. ožujka 2011. godine) objavljujemo Pregled ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010., 2011. ,2012. ,2013., 2014. , 2015. i 2016. godinu.

Dokumentacija za nadmetanje